Menu se načítá

Přijímané třídy

V roce 2024 budeme otvírat celkem 4 nové třídy, dvě třídy šestiletého studia a dvě třídy čtyřletého studia.

Šestileté studium

pro žáky ze 7. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/61
otevíráme dvě třídy, tj. přijmeme celkem 60 studentů,
třída 1.A, němčina s DSD programem - angličtina, 30 studentů
třída 1.B, angličtina - francouzština, 30 studentů
šestiletý studijní program s jazykem španělským otevřen nebude.

Přijímací řízení do těchto tříd vypisujeme odděleně jako dva samostatné obory. Pro každou třídu bude zvláštní výsledková listina. Na přihlášce se uvádějí 3 studijní obory se závaznou prioritou. Lze tak podat přihlášku do obou našich tříd. V tom případě bude naše škola na vaší přihlášce uvedena dvakrát a jednou tam bude studijní obor z jiné školy. Nebo můžete na přihlášce uvést, že se hlásíte jen do jedné z našich tříd a zbylá dvě místa doplnit studijními obory z jiných škol.

Jedna ze tříd šestiletého studia (1.A) bude mít v učebním plánu posílenu výuku německého jazyka. Studenti z této třídy budou mít možnost, nikoli však povinnost, v posledním roce studia složit mezinárodně uznávanou zkoušku Deutsches Sprachdiplom (DSD). Tato zkouška předpokládá pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá stupni B2/C1 kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Předchozí studium němčiny však není pro uchazeče podmínkou. Očekáváme, že v této třídě bude vytvořena jedna jazyková skupina (14-16 studentů) z uchazečů, kteří již německý jazyk studovali a budou na toto studium navazovat, a druhá skupina bude složena z uchazečů s minimální nebo žádnou předchozí zkušeností s tímto jazykem. Jako druhý cizí jazyk bude v této třídě vyučována angličtina.

Studenti druhé přijímané třídy šestiletého studia (1.B) budou jako první cizí jazyk studovat angličtinu a jako druhý cizí jazyk francouzštinu.

Čtyřleté studium

pro žáky z 9. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/41
otevíráme dvě třídy, tj. přijmeme celkem 60 studentů,
třída 1.E, angličtina - němčina,
třída 1.F, angličtina - španělština,
čtyřletý studijní program s jazykem francouzským otevřen nebude.

Třídy čtyřletého studia z organizačních důvodů označujeme 1.E1.F. Prvním cizím jazykem s návazností na studium na ZŠ je pro všechny angličtina. Studenti budou rozděleni do čtyř skupin podle své jazykové úrovně dosažené předchozím studiem. Jako druhý jazyk budou studenti třídy 1.E studovat němčinu a studenti třídy 1.F španělštinu. Studenti se na výuku němčiny a španělštiny budou dělit na skupiny (14-16 studentů).

Přijímací řízení do tříd čtyřletého studia bude jednotné. Rozdělení do dvou oddělených přijímacích řízení jsme zvažovali. Po zhodnocení kladů a záporů, a také s ohledem na orientační hlasování uchazečů při dnu otevřených dveří, jsme se rozhodli přijímací řízení nerozdělovat. Rozdělení do tříd a tedy do jazykových skupin bude provedeno až následně. Na základě zkušeností z předchozích let věříme, že se nám povede vyhovět zájmu drtivé většiny přijatých uchazečů.

Volba druhého jazyka bude akceptována u uchazečů s nejlepším bodovým ziskem z přijímacího řízení a to až do vyčerpání stanovené kapacity jazykové skupiny. Dalším přijatým uchazečům, které nebudeme moci z kapacitních důvodů do vybrané skupiny zařadit, nabídneme studium v druhé jazykové skupině (třídě). Pokud bude přijatý uchazeč zásadně nespokojen se svým zařazením do jazykové skupiny, může se svého práva na přijetí vzdát. Nezíská tím však právo přijetí na jiné škole. Bude se pak moci zúčastnit 2. kola přijímacího řízení na školách, které 2. kolo vypíší.

Pokud zadáváte přihlášku v DiPSy stačí zadat část názvu školy, např. "Na Vítězné", a systém nabídne školu a její obory. Ukázka je na obrázku níže.