Menu se načítá

Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijetí ve školním roce 2024 ještě nebyla stanovena. V souladu s aktuálně platnými právními předpisy musí být tato kritéria stanovena do konce ledna 2024. Pro orientační informaci publikujeme kritéria z předchozího roku. Pokud nedojde k výrazné změně právních předpisů upravujících přijímání ke studiu, předpokládáme, že kritéria pro rok 2024 budou obdobná jako v roce 2023.

Přijímací řízení se bude skládat z těchto částí:

součástdélkamaximum
jednotná přijímací zkouška z matematiky70 minut50 bodů
jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury60 minut50 bodů
prospěch v předchozích klasifikačních obdobích---10 bodů
účast v olympiádách---10 bodů

Maximální možný bodový zisk z celého přijímacího řízení je 120 bodů, z toho z centrálně zadávaných testů je maximum 100 bodů, tj. 83%. O přijetí rozhoduje pořadí uchazečů dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených v přijímacím řízení.

Přijímací testy z českého jazyka a literatury a z matematiky budou zadávány celostátně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, dříve Cermat). Další informace a testy z předchozích let tak naleznete na stránce prijimacky.cermat.cz.

Výsledky předchozího vzdělávání bodujeme maximálně 10 body. Hodnotíme vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2021/22 a vysvědčení za první pololetí školního roku 2022/23 a to těmito body:

5 bodů v případě, že průměrný prospěch z povinných předmětů je menší nebo roven 1,1. Hodnocení z chování a z nepovinných předmětů není bodováno.
3 body v případě, že průměrný prospěch z povinných předmětů je větší než 1,1 a zároveň menší nebo roven 1,5 a současně žádný předmět není hodnocen horší známkou než chvalitebně.
Protože se hodnotí dvě klasifikační období, je nejvyšší dosažitelný počet bodů 10.

Pokud uchazeč v hodnoceném období studoval v zahraničí, naše škola oboduje jeho zahraniční vysvědčení tak, aby nedošlo k znevýhodnění tohoto uchazeče ani ostatních uchazečů o přijetí.

Za umístění v olympiádách ve školním roce 2021/22 a ve školním roce 2022/23 lze získat 5 bodů za jedno umístění na 1. – 5. místě v okresním kole olympiády nebo konverzační soutěže, nebo 10 bodů za 2 a více umístění na 1. – 5. místě v okresním kole olympiády. Započítány budou pouze olympiády matematická, fyzikální, chemická, biologická, v českém jazyce, dějepisná, zeměpisná a konverzační soutěže z cizích jazyků – Aj, Nj, Fj, Šj, Rj.