Menu se načítá

Školní poradenské pracoviště

Formuláře a dokumenty:

Výchovný poradce: Mgr. Naděžda Brousilová
Kontakt: brousilova@gvp.cz
Tel.: 261 109 628, 730 871 611
Konzultační hodiny: úterý 9:00 – 10:45 hodin
Další návštěvy jsou možné po dohodě

Školní psycholog: PhDr. Vladislava Moravčíková
Kontakt: moravcikova@centrumrozum.cz
Tel.: 602 227 813
Konzultační hodiny: úterý 9:00 – 14:00 hodin
Další návštěvy jsou možné po dohodě

Školní psycholog: Bc. Klára Podrápská
Kontakt: podrapska@gvp.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 9:00 – 14:00 hodin
Další návštěvy jsou možné po dohodě

Školní psycholog: Bc. Veronika Pokorná
Kontakt: pokornaV@gvp.cz
Konzultační hodiny: pátek 9:00 – 14:00 hodin
Další návštěvy jsou možné po dohodě

Metodik prevence: RNDr. Milan Kvíz
Kontakt: kviz@gvp.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 9:00 – 9:40 hodin, 11:00 – 11:40 hodin
Další návštěvy jsou možné po dohodě.

Speciální pedagog: Mgr. Miroslava Procházková
Kontakt: prochazkovaM@gvp.cz

Asistentka pedagoga: Blanka Briššová
Kontakt: brissova@gvp.cz
Tel.: 734 668 953

Externí konzultant – metodik prevence: Vít Hrbáček
Konzultační hodiny po dohodě s výchovnou poradkyní.

Školní poradenské pracoviště se nachází v prvním patře školy, kabinet č. 121.

Mapa pomoci klikněte na tento text a níže uvedený obrázek se zobrazí jako pdf s aktivními odkazy

Klikněte na tento text a výše uvedený obrázek se zobrazí jako pdf s aktivními odkazy

Kontakty na organizace, které nabízejí pomoc.

Výchovné poradenství se na naší škole orientuje na oblasti: řešení individuálních problémů žáků, které souvisí s jejich psychickým a sociálním dozráváním, dále na problematiku studijní - problémy při přechodu na nový typ školy, ale také pomoc při následném výběru vysoké školy. Ve spolupráci s metodikem prevence je věnována pozornost programu protidrogové prevence a dalším sociálně negativním jevům.

Formou individuálních konzultací se žáky a jejich zákonnými zástupci nabízíme pomoc při řešení různých výchovných a studijních problémů, organizujeme přednášky, spolupracujeme s pracovníky studijních oddělení vysokých škol, s PPP ve Francouzské ulici v Praze 10.

Výchovná poradkyně vykonává činnost poradenskou, informační a metodickou. Zabývá se problematikou vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabízí poradenství rodičům a pedagogickým pracovníkům v souvislosti s výukovými obtížemi žáků školy, včetně možnosti individuálního studijního plánu podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Obsah a organizaci poradenské pomoci poskytované školou rozpracovává prováděcí předpis k tomuto zákonu, kterým je vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (novelizováno vyhláškou 197/2016 Sb.).

Výchovné poradenství umožňuje studentům absolvovat testy profesionální orientace. Testy mohou pomoci při volbě povolání, jsou nabízeny žákům 2. ročníku čtyřletého studia a 4. ročníků šestiletého - dříve než si zvolí volitelné předměty do předmaturitního studia. Studenti jsou také pravidelně informováni o možnostech studia na VŠ. Informace získávají na webových stránkách školy a na nástěnce výchovného poradenství.

V oblasti prevence sociálně patologických jevů byl zpracován Minimální preventivní program, jenž zahrnuje širokou škálu aktivit, které nabízejí smysluplné využití času, a tedy i omezení možnosti vzniku těchto negativních jevů.

Naším cílem je vytvořit přátelské studijní prostředí, podporovat rozvoj žáků, poskytnout individuální studijní plány nadaným studentům, sportovcům, cizincům.