Menu se načítá

Informace o možnosti podání oznámení prostřednictvím vnitřního informačního sytému Gymnázia, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160


Tento text informuje o způsobech podání a zpracování oznámení podle Zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb., dále jen zákon. Celý text zákona je dostupný zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-171

Oznámením ve smyslu výše uvedeného zákona jsou oznámení, která odpovídají §2 odstavec (1) zákona. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, §2 odstavec (2) zákona. Oznamovatelem může být jen osoba, která vykonává nebo vykonávala v Gymnáziu, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160, práci nebo jinou obdobnou činnost podle §2 odstavec (3) zákona. Přijetí oznámení od jiných osob Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni, vylučuje.

K činnosti podle §11 zákona byla určena pověřená osoba, kterou je Mgr. Martin Horyna, zástupce ředitele školy. Email pověřené osoby je horyna@gvp.cz, telefon +420 732 769 296.

Oznámení mohou být podána prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, a to takto:

  • písemně na adresu Mgr. Martin Horyna, Gymnázium,
    Na Vítězné pláni 1160, 140 00 Praha 4
  • písemně emailem na adresu horyna@gvp.cz
  • ústně telefonem +420 732 769 296
  • osobně u pověřené osoby Mgr. Martina Horyny po předchozí dohodě provedené osobně nebo pomocí výše uvedených kontaktů.

Po podání oznámení pověřená osoba Mgr. Martin Horyna podle §12 zákona:

  • Do 7 dnů vyrozumí oznamovatele, že jeho oznámení bylo přijato.
  • Do 30 dnů vyrozumí oznamovatele, zda jeho oznámení bylo shledáno důvodným a odpovídajícím zákonu. V případě, že oznámení bude shledáno důvodným a odpovídající zákonu, bude oznamovatel vyrozuměn o tom, jaká opatření byla přijata k nápravě oznámeného stavu.

Pokud oznamovatel, který chce podat oznámení, nemá dostatečnou důvěru vůči škole nebo pověřené osobě, může učinit oznámení prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

---


Další povinně zveřejňované informace


Na této stránce dále zveřejňujeme informace o naší organizaci podle Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 442/2006 Sb. kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Název

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160

Důvod a způsob založení

Informace jsou obsaženy ve zřizovací listině.
Zřizovatel: Hlavní město Praha.

Organizační struktura

Organizace má přiděleno IČ 00335487 a se skládá ze dvou částí: střední školy (IZO 000335487) a školní jídelny (IZO 102425116). Podrobnosti, viz rejstřík škol.

Kontaktní spojení

Gymnázium
Na Vítězné pláni 1160
140 00 Praha 4
-----
Písemná podání přijímáme každý pracovní den 7:00 - 21:00. Osobní jednání s vedením školy nebo učiteli si prosím vždy domluvte předem telefonicky nebo emailem.
-----
tel.: 261 109 611
email: mail@gvp.cz
web: www.gvp.cz
ID datové schránky: sicx7xm

Účty pro platby

55530041/0100 základní účet školy,
10006-55530041/0100 účet školní jídelny pro platby stravného,
115-5609630267/0100 účet Nadačního fondu GVP, účet se využívá pro platby za školou pořádané akce (sportovní kurzy, zahraniční zájezdy apod.)
transparentní účet 2000561763/2010 není účtem školy, ale účtem Spolku rodičů.
Při každé platbě uvádějte prosím přidělený variabilní symbol.

IČ: 00335487

DIČ

Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty! (CZ00335487)

Dokumenty

Školní vzdělávací program
Rozpočet na rok 2019
Výkaz zisku a ztráty 12/2018
Rozvaha 12/2018

Žádosti o informace

Informace o škole jsou uvedeny na www.gvp.cz. Případné žádosti o další informace zasílejte na adresu školy nebo na email info@gvp.cz.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání lze podat poštou nebo osobně v budově školy na adrese Na Vítězné pláni 1160, 140 00 Praha 4 a to v pracovní dny 7:00 do 21:00 hodin.

Opravné prostředky

Proti usnesením a rozhodnutím školy lze podat odvolání nebo stížnost. Poučení o možnosti odvolání je součástí písemného vyhotovení každého usnesení nebo rozhodnutí.

Návody pro řešení životních situací

Zájemci o studium na naší škole by si měli prostudovat informace uvedené na webu a to zejména v části věnované přijímacímu řízení.

Pokud chcete na naší školu přestoupit z jiné školy, informujte se prosím, na info@gvp.cz nebo tel. 261 109 623, zda máme v příslušném ročníku a jazykové kombinaci volné místo. Pokud místo není, je zbytečné podávat žádost o přestup. Pokud volné místo existuje, pak podejte žádost o přestup. Žádost musí být podána osobně nebo doručena poštou, protože musí obsahovat originální podpis žadatele a jeho zákonného zástupce. Počítejte s tím, že ředitel školy při posuzování žádosti pravděpodobně určí rozdílové zkoušky, které bude nutno vykonat k ověření předpokladů pro úspěšné studium na naší škole. S dalšími žádostmi o informace ohledně přestupů se prosím obracejte na asistentku ředitele školy paní Věru Plhákovou, tel. 261 109 623.

Informace a žádosti o vystavení druhopisů vysvědčení (příslušné formuláře jsou na níže této stránce) stačí zaslat naskenované emailem. Žádosti vyřizuje hospodářka školy, paní Vladimíra Šimková, tel. 261 109 621. Maximální lhůta pro vyřízení těchto žádostí je 30 dní. Reálně vyřizujeme podané žádosti, podle možností školy, ve lhůtách mnohem kratších.

Formuláře

Přihláška ke studiu
Žádost o přestup
Žádost o vydání druhopisu maturitního vysvědčení
Žádost o vydání druhopisu výročního vysvědčení

Předpisy

Zákon č. 561/2004 (školský zákon)
Další legislativní předpisy

Licenční smlouvy

K poskytování informací nejsou potřebné licenční smlouvy.

Výroční zpráva

Výroční zpráva za školní rok 2021/22
Předchozí výroční zprávy