Maturitní ročník: Český jazyk a média
Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Díky docházce na seminář by se měl student zevrubněji seznámit nejen se „základními díly české a světové literatury“ ze sféry prózy, poezie, dramatu i literární kritiky, ale měl by také rozpoznat, proč jsou tato díla označována tímto přídomkem, poznat jejich sugestibilitu, kouzlo, působivost...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Předmět je rozdělen do tří fází. V první části je studentům na konkrétních příkladech představeno zhruba deset metod interpretace uměleckého textu, jež propojují literární vědu s mnohými dalšími obory (např. politologie, filosofie, psychologie). Následně studenti získané dovednosti uplatňují při prezentacích knih ze školního kánonu. V této fázi je kladen důraz na maximální „vytěžení“ analyzovaných textů a na kultivaci mluveného projevu. V poslední části semináře probíhají simulace maturitní ústní zkoušky, přičemž je zaměřena pozornost zejména na seznámení studentů s kritérii jejího hodnocení. V rámci domácích prací vypracují studenti minimálně jeden rozbor maturitního pracovního listu a napíšou tzv. argumentační esej...


číst dále
Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Cílem semináře je komparace prvků literární a filmové estetiky. Studenti se seznámí se základními pojmy v oblasti filmového umění, s dějinami filmu (v součinosti s literaturou), osvojí si druhy a žánry filmu (vždy ve srovnání s literaturou). Podrobně se seznámí s filmovými adaptacemi podle literárních druhů (adaptace prozaických a básnických děl, adaptace divadelních her). Semináře budou věnovány podrobné analýze konkrétních filmů a srovnání s literární předlohou. Během semináře navštívíme kino Ponrepo. Výběr knih vychází z Kánonu titulů k ústní maturitní zkoušce z ČJ, není to však podmínkou.


číst dáleoddělovač
Hodinová dotace: jednoletý seminář - 2 hodiny týdně

Seminář je zařazen do vzdělávacího okruhu Jazyk a jazyková komunikace

Seminář si klade za cíl seznámit studenty se specifiky dnešních médií, jejich vlivem na náš život a rolím, které média v současném světě mají. Studenti blíže poznají informativní roli médií i jejich schopnost formativní, seznámí se s psycholingvistikou fungující v žurnalistice, budou se věnovat reklamě. V semináři budou rozvíjet svou mediální gramotnost vlastní tvorbou a praktickým nácvikem redakční práce...


číst dále