Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...


  Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\webGVP\system\xhtml\head.php on line 193

  Warning: mysqli_free_result() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in E:\webGVP\system\xhtml\head.php on line 210

Vyhledávání

Zeměpis

Od ostatních předmětů se zeměpis liší tím, že poskytuje prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním i socioekonomickým jevům a jejich zákonitostem na planetární i regionální úrovni. Svou podstatou pomáhá žákům vytvořit si komplexní obraz světa. Zeměpis má celou řadu mezipředmětových vztahů k ostatním oborům vyučovaným na škole (matematika, fyzika, biologie, geologie, dějepis, základy společenských věd, tělesná výchova). Praktické dovednosti jako čtení map, orientace v terénu, vyhledávání, zpracování, třídění a hodnocení informací z různých zdrojů, práce s grafy a diagramy nebo práce se statistickými daty přesahují svým významem rámec školy.

Tématické celky výuky zeměpisu:

 • fyzickogeografická sféra - Země jako vesmírné těleso, kartografie, atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra, biosféra)
 • socioekonomická geografie - obyvatelstvo, sídla, hospodářství
 • politický zeměpis, globální problémy světa
 • Česká republika
 • regionální geografie - Evropa, Asie, Amerika, Afrika, Austrálie a Oceánie

Zeměpis vyučujeme dvě hodiny týdně až do předmaturitního ročníku. V maturitním ročníku si zájemci mohou vybrat z několika volitelných seminářů:

Materiální zabezpečení:

Na škole je odborná učebna vybavená počítačem s napojením na internet, dataprojektorem, ozvučením učebny, DVD přehrávačem. Ve školní knihovně jsou k dispozici odborné časopisy a publikace. Dále je možné využívat sbírku map a atlasů.

Další aktivity:

Nad rámec studijního programu se studenti zapojují do různých projektů (Poznáváme Prahu, Představ stát, Adopce na dálku,...), jezdí na exkurze, navštěvují kulturně vzdělávací instituce (ZOO Praha, Náprstkovo muzeum, Evropský institut,...), každoročně chodíme na programy projektu Země 3000 a na filmy festivalu Jeden svět.

Studenti se také pravidelně ve velkém počtu účastní školního kola zeměpisné olympiády a soutěže Pražský glóbus. Postupující bývají v dalších kolech úspěšní.

Doporučené učebnice:

 • I.Bičík a kol: Příroda a lidé Země. Česká geografická společnost.
 • P.Červinka a kol: Zeměpis ČR. Česká geografická společnost.
 • I.Bičík a kol: Regionální zeměpis světadílů. Česká geografická společnost.
 • Školní atlas světa
 • Atlas ČR