Předmaturitní ročník: Přírodní vědyVybrané kapitoly z biologie

Hodinová dotace: dvouletý seminář – 2 hodiny týdně

vybrané kapitoly z biologie

Cíle předmětu:

Seminář rozšiřuje znalosti a dovednosti z oblasti biologie. Je určen vážnějším zájemcům o předmět. Učivo je provázáno s látkou probíranou v biologii předchozích ročníků, navazuje na ni, třídí ji a systematizuje. Seminář je vhodný jako příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na lékařské fakulty, farmacie a přírodní vědy.

Obsah učiva:

učivo 1.r.

 • Témata zařazená na přání studentů z oblasti celé biologie
 • Fungi (houby) stavba, systém, biotechnologie, ekologie
 • Vybrané kapitoly z biologie živočichů
  • Hmyz
  • Méně známé kmeny pseudocoelomat a prvoústých coelomat
  • Vybraní bezobratlí parazité
 • Výtrusné a semenné rostliny – systém, rozmnožování, vybrané užitkové rostliny
učivo 2.r.

 • Témata zařazená na přání studentů z oblasti celé biologie
 • Genetika – základy mendelovské genetiky
 • Vybrané kapitoly z biologie živočichů
  • Strunatci
 • Ekologie – organismů, populací, společenstev a ekosystémů, environmentalistika
 • Etologie
 • Fyziologie rostlin – vybraná témata dle potřeb studentů