Předmaturitní ročník: Přírodní vědyKapitoly z fyziky I. a Moderní fyzika

Hodinová dotace: dvouletý seminář
1. ročník - 2 hodiny týdně
2. ročník - 2 hodiny týdněkapitoly z fyziky

Cíle předmětu:

Předmět Kapitoly z fyziky I je koncipován jako dvouletý. Je určen pro žáky s hlubším zájmem o fyziku, kteří chtějí studovat vysokou školu technického zaměření. Obsah je zaměřen na prohloubení některých kapitol klasické fyziky – mechanika, termika, elektřina. Na tento předmět navazuje v dalším ročníku předmět Kapitoly z fyziky - Moderní fyzika. Probírány jsou především partie z moderní fyziky – relativita, kvantová fyzika, jaderná a atomová fyzika, astrofyzika.

Studijní požadavky:

Nutným předpokladem pro úspěšné zvládnutí předmětu je velmi dobrá znalost učiva fyziky z povinného učiva, schopnost logického myšlení, propojování znalostí z různých oblastí fyziky, schopnost abstrakce a samozřejmě i dobré matematické znalosti Součástí hodnocení jsou písemné práce, příprava a prezentace referátů.

Obsah učiva:

učivo 1.r.

 • Mechanika
  • Inerciální a neinerciální soustavy – dostředivá a odstředivá síla, Galileův princip relativity
  • Rázy koulí z pohledů zákonů zachování
  • Rovnováha tělesa, rovnovážné polohy, stabilita těles
  • Moment setrvačnosti, Steinerova věta
  • Energie otáčivého pohybu, pohybová rovnice otáčivého pohybu
  • Pohyb těles v centrálním silovém poli – Keplerovy zákony
  • Kinematika kmitavého pohybu - skládání kmitání (matematický popis)
  • Dynamika kmitavého pohybu – odvození rovnice pro energii kmitavého pohybu
  • Dopplerův princip v klasické fyzice (akustika)
  • Dynamika kapalin – Bernoulliho rovnice a její užití
  • Pohyb těles v reálném prostředí, obtékání těles (Stokesova síla, Newtonova odporová síla)
 • Termika
  • Fázové přechody, aplikace zákona zachování energie na složitější úlohy
  • Carnotův cyklus
  • Tepelné motory
 • Elektřina
  • Rezistor a jeho voltampérová charakteristika, odpor kovu jako funkce teploty, supravodivost
  • Polovodiče – termistor, fotorezistor, tranzistor (bipolární, unipolární)
  • Kirchhofovy zákony
  • Obvody střídavého proudu řešené s využitím komplexních čísel – dle znalosti
učivo 2.r.

 • Speciální teorie relativity
  • klasická teorie, Galileův princip relativity
  • Michalsonův pokus
  • Einsteinovy postuláty STR
  • dilatace času
  • kontrakce délek
  • Lorentzova transformace
  • skládání rychlostí
  • síla v STR
  • hmotnost a energie v STR
  • základní informace OTR
 • Základy kvantové fyziky
  • fotoelektrický jev
  • kvantová hypotéza
  • dualismus
  • Schrödingerova rovnice
  • relace neurčitosti
 • Základy atomové fyziky
  • spektra
  • Rutherfordův model atomu
  • Bohrův model atomu
  • laser
 • Základy jaderné fyziky
  • základní představy fyziky jádra
  • časový průběh radioaktivní přeměny
  • jaderný reaktor
 • Astrofyzika
  • sluneční soustava
  • fyzika hvězd
  • základy kosmologie