Výroční zpráva 2000/2001

I. K ČINNOSTI ŠKOLY

1.VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST, PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

1.1 Charakteristika školy

Na základě ustanovení § 68 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ustanovení § 16 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě
ve školství ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ustanovení § 2 o dst. 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a usnesením č. 550 Rady hlavního města Prahy přešla dnem 1. 1. 2001 do působnosti kraje Hlavní město Praha. Zřizovatelem je tedy Hlavní měs to Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2.

Zřizovací listina zahrnuje studium čtyřleté, šestileté a osmileté, dále pak provozování školní jídelny. Koncepce práce školy, jak je postupně realizována od počátku 90.let, vychází z poslání gymnázia jako školy všeobecně vzdělávací, jejímž cílem je po všech stránkách kvalitně žáky připravit pro další, především vysokoškolské studium.

1.2 Učební plány schválené MŠMT ČR

Učební plány respektují dokument MŠMT ČR čj.25 048/95-21-23 z 14.11.1995, resp.20 594/99-22 v šestiletém studiu a 20 595/99-22 z 5.5.1999 ve čtyřletém studiu.

V šestiletém studiu jsou hodinami, jimiž disponuje ředitel školy, posíleny český
a cizí jazyk, dějepis, matematika, dále pak fyzika, chemie a biologie o praktická cvičení,
v prvním ročníku poprvé byly zařazeny do učebního plánu dva cizí jazyky (anglický a ruský).

Ve čtyřletém studiu jsou opět posíleny přírodovědné předměty o praktická cvičení, matematika, cizí jazyk. První volitelný předmět, dotovaný dvěma týdenními hodinami, je zařazován od druhého ročníku (latina nebo programování), a to jako dvou- nebo tříletý kurs. Pokud byl tento kurs v učebním plánu žáka tříletý, je předmět zahrnut i do nabídky volitelných předmětů maturitní zkoušky.

Z nepovinných předmětů jsou především zřizovány ty, pro něž je škola personálně
i materiálně vybavena. Soustřeďuje se na obory, kde mohou žáci uplatnit své specifické zájmy i schopnosti (výtvarná výchova se zaměřením na keramiku , sborový zpěv a sportovní hry).

Gymnázium získalo souhlas MŠMT ČR k obohacení učebních plánů studijním soustředěním u žáků 1.ročníku a vodáckými kursy.

 

1.3 Personální zabezpečení

a) počet pracovníků

stav k 30. 6. 2000

stav k 30. 6. 2001

celkem

78 / 64,26

82 / 70,54

z toho pedagogických

59 / 46,76

63 / 50,41

nepedadogických

19 / 17,50

19 / 20,13

fyzické osoby / přepočteno

b) věková struktura pedagogických pracovníků

věk

do 30

do 40

do 50

do 60

nad 60

počet

10

19

9

15

10

z toho žen

6

13

6

12

7

věkový průmě r 44,59

c) kvalifikovanost a aprobovanost učitelů

Situace v kvalifikaci pracovníků je velice dobrá.

Aprobovanost výuky v procentech

výuka zajištěna

99/00

00/01

pracovníky s aprobací

97,33

97,9

zahraničními lektory

0

0

studenty fakult připravujících učitele

2,67

2,1

pracovníky rozšiřujícími si aprobaci

0

0

 

Změny ve školním roce 2000/2001 - pedagogičtí pracovníci

- příchody PhDr. Jaroslav Mervínský od 1. 7. 2000

český jazyk - dějepis

Adam Fišer od 1. 9. 2000

částečný úva zek - zástup za mat. dovolenou fyzika

Martin Svoboda od 1. 9. 2000

částečný úvazek - zástup za mat. dovolenou fyzika

Alena Tomcová od 30. 9. 2000

částečný úvazek francouzský jazyk

Filip Dušek od 27. 11. 2000

zástup za dlouhodobou nemoc český jazyk

Petr Vyhnánek od 23. 10. 2000

zástup za dlouhodobou nemoc český jazyk

Kateřina Flemrová - Šebková od 1. 3. 2001

zástup za dlouhodobou nemoc anglický jazyk

Mgr. Jan Pošta od 1. 3. 2001

výpočetní technika

RNDr. Helena Sejkorová od 7. 2. 2001

návrat z mat. dovolené fyzika - chemie

- odchody Mgr. Eva Malá 30. 6. 2001

skončení pracovního poměru

Mgr. Pavla Imramovská 23. 3. 2001

mateřská dovolená

Adam Fišer 6. 2. 2001

skončení pracovního poměru

Martin Svoboda 6. 2. 2001

skončení pracovního poměru

Mgr. Markéta Táborská 30. 6. 2001

skončení pracovního poměru

Alena Tomcová 30. 6. 2001

skončení pracovního poměru

Filip Dušek od 13. 1. 2001

skončení pracovního poměru

Petr Vyhnánek od 17. 11. 2000

skončení pracovního poměru

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

V této oblasti jsou využívány nabídky pracovišť pro tuto činnost akreditovaných MŠMT ČR. Pracovníci si jednotlivé akce vybírají podle svého zájmu a potřeby, je sledováno, aby u jednorázových akcí, konferencí, sympózií ap.byla zastoupena alespoň předmětová komise jedním členem, který pak ostatní informuje.

Vedení školy kontroluje u příslušných kategorií pracovníků platnost osvědčení
pro práce v elektrotechnice a vedení lyžařských výcvikových kursů.

  1. údaje o zařazení žáků

počet tříd

žáků

žáků na třídu

žáků na učitele

šk. r. 1999/2000

22

700

31,81

14,97

šk. r. 2000/2001

23

730

31,74

11,59

Počet žáků v jednotlivých typech studia

název

kód

délka st.

počet tříd

počet žáků

gymnázium

79-41-K/001

6-leté

15

477

gymnázium

79-41-K/001

4-leté

8

253

Přestupy v průběhu školního roku 2000/2001

chlapci

dívky

ze státních gymnázií

1

1

ze soukromých gymnázií

1

1

celkem

2

2

Celkem v průběhu roku přestoupili 4 studenti

Přijímací řízení pro školní rok 2001/2002

celkem

z toho dívek

počet přihlášených

381

197

z toho

šestileté studium

195

90

čtyřleté studium

186

107

přijatých po 1. kole -

4leté

84

55

6leté

29

16

přijatých po 2. kole -

4leté

2

1

v náhradním termínu -

6leté

1

0

přijatých na odvolání -

6leté

0

0

4leté

4

0

přijato do 1. ročníku celkem

120

72

e) výsledky vzdělávání - šk.r.2000/2001

počet žáků celkem (k 30.6.) 719
počet studujících s vyznamenáním 110
neprospěli a budou konat opravnou zk. 12
neprospěli ze dvou a více předmětů 5
počet vyloučených žáků 0
počet žáků, kteří zanechali studia 7
počet žáků s prodlouženým termínem klasifikace 4
průměrný počet zameškaných hodin na žáka 49,94 + 72,3

Třídy podle průměrného prospěchu

pololetí 2. pololetí

4.A

1,65

4.A

1,63

4.B

1,69

4.B

1,71

3.A

1,73

1.A

1,73

1.A

1,74

3.A

1,79

6.A

1,81

2.A

1,80

4.D *

1,83

3.B

1,87

3.B

1,88

4.D *

1,89

2.A

1,90

6.A

1,90

4.C

1,93

5.C

1,92

6.B

1,96

5.A

1,95

1.B *

1,97

4.C

1,97

5.C

1,98

1.B *

1,98

gymnázium

1,99

6.B

1,99

2.B *

2,00

gymnázium

2,00

5.A

2,00

3.C *

2,08

2.C *

2,02

2.B *

2,09

6.C

2,10

2.C *

2,12

1.C *

2,14

1.C *

2,15

5.B

2,14

5.B

2,16

3.C *

2,16

5.E

2,17

5.E

2,17

6.C

2,20

3.E *

2,28

3.D *

2,23

5.D

2,35

3.E *

2,32

3.D *

2,38

5.D

2,33

* třídy 4-letého studia

Výsledky maturitních zkoušek

maturitní zkouško konalo celkem 128 žáků
z toho - prospělo z vyznamenáním 47
- prospělo 78
- neprospělo z jednoho předmětu,
tj.budou konat opravnou zkoušku 2
- budou opakovat maturitní zkoušku 1
- nepřistoupili k maturitní zkoušce 2

K vzdělávací práci

Vzdělávací práci školy lze charakterizovat jako velmi dobrou. Daří se lépe ve třídách šestiletého studia, kde již máme bohaté zkušenosti a kde je i větší časový prostor, aby bylo možno učivo lépe rozložit, prohloubit je, využít specifických zájmů studentů. Navíc - tito žáci, protože zájem uchazečů je značný, mají nejen velice kvalitní studijní předpoklady,
ale i zájem prosadit se, jsou velice aktivní, výborně spolupracu j í s vyučujícím, daří se vypěstovat v nich včas potřebné studijní návyky. Ty jsou nedílnou součástí podmínek pro dosažení kvalitních studijních výsledků.

Situace je složitější u žáků přijatých ke čtyřletému studiu, jak již ostatně bylo konstatováno v loňské výroční zprávě. Pro středoškolské studium není ani tak podstatné, kolik faktografických vědomostí si žáci přinesou ze základní školy, jako skutečnost, zda
a jaké mají vypěstované pracovní návyky. To je problém, se kterým se s obtížemi vyrovnávají všichn i vyučující v prvním ročníku tohoto studia.

Osnovy také, bohužel, nepočítají s poměrně velkými rozdíly v rozsahu učiva, které je žáci absolvovali na základní škole. Ty jsou už po několik let zejména v cizím jazyce značné.

Předmětové komise se s tímto problémem sice vyrovnávají, avšak ne vždy to lze realizovat tak, jak by bylo zapotřebí, neboť obsah některých předmětů, mají-li se uplatňovat moderní metodické přístupy, je téměř nezvládnutelný ve vazbě na počet hodin, které lze
v učebním plánu třídě přidělit. To se týká tradičně zejména dějepisu a zeměpisu, ale nově se tento problém objevuje i v českém jazyce a literatuře.

Závěr je zřejmý, stejný jako v loňském roce - nároky na vlastní studium žáků je nutné s jejich zráním zvyšovat, výrazněji oceňovat především samostatnost jejich projevu, systematičnost a efektivitu domácí přípravy.

Hospitační činnost ředitele v letošním roce nebyla tak bohatá jako ve školním roce předcházejícím. Způsobeno to bylo především nástupem nového ředitele školy. Samotná hospitační činnost se soustředila především na nové pracovníky, na začínající učitele
a na pracovníky, které nový ředitel neznal ze své dřívější praxe. Výrazněji se hospitační činnost zaměřila také na vyučující, u kterých se opakovaně objevovaly nedostatky. Protože
u jedné pracovnice nedocházelo k nápravě, došlo v důsledku toho v tomto případě k rozvázání pracovního poměru dohodou.

Již tradičně jsou trvalou součástí kontrolní činnosti i srovnávací ročníkové testy
a klauzurní práce v absolvujícím ročníku. Tuto formu kontroly oceňují pozitivně pedagogové, kterým poskytuje možnost analyzovat výsledky své práce, ale i studenti, kterým umožňuje zjistit jejich silné stránky i jejich momentální slabiny.

Za pozitivní lze považovat také to, že se podařilo vyrovnat se s nepředvídanými personálními problémy (absence z důvodu nemoci přesahující více jak jeden měsíc
- 2 pracovnice ), aniž by byla narušena kontinuita vzdělávací práce.

Zařazení absolventů šk.roku 1999/2000

vysoká škola v ČR

77

vysoká škola v zahraničí

0

80,20%

vyšší odborná škola

2

2,08%

střední pomaturitní studium

9

9,37%

zaměstnání

5

5,20%

nezjištěno

2

2,08%

nematurovali

1

1,04%

Přehled za absolventy ve školním roce 2000/2001 bude doplněn k 15.10. 2001.

Na škole bylo ustaveno celkem 6 předmětových komisí, které se scházejí podle potřeby. Jejich vedoucí jsou členy rozšířeného vedení školy (pravidelná jednání nejméně jednou měsíčně).

Obsah činnosti zůstává týž jako v předcházejících letech:

Jsou tak základním článkem, kde vznikají a jsou formulovány dílčí kroky při realizaci koncepce školy, článkem, jehož prostřednictvím jsou uplatňovány demokratické principy podílu všech pedagogických pracovníků na ní.

Také v letošním roce bylo výrazným prvkem obsahu jejich práce zpraco vání připomínek ke všem materiálům, které byly v průběhu školního roku k dispozici a týkaly se problematiky tzv."nové maturity". V rámci práce předmětových komisí byla provedena analýza stávajících učebních osnov a učebních plánů ve vztahu k požadavkům "n o vých maturit" a na základě toho byly vypracovány také postupy, jak požadavky "nových maturit" ve výuce zvládnout. Nebyla to práce jednoduchá, neboť šlo o to najít ta stanoviska, která byla přijatelná pro všechny členy příslušné komise.

Rodiče žáků se nadále sdružují pouze v SRPDŠ. Spolupráce s rodičovskou veřejností je vstřícná, systém vzájemné informovanosti vyhovující. Již tradičně se osvědčuje zaslat na počátku školního roku každému zákonnému zástupci dopis, v němž je přehled základních termínů a a kcí z plánu školy. Centrálně organizované třídní schůzky jsou dvakrát v průběhu školního roku, jinak funguje praxe individuálních konzultací s jednotlivými vyučujícími. Rodiče využívají i služeb školní psycholožky dr.Moravčíkové a výchovného poradce dr.J. Smatany,CSc..

V letošním školním roce jsme se už na základě zkušeností z předcházejících let nepokoušeli ustavit Radu rodičů.

Školní stravování je zajištěno vlastním, moderně vybaveným zařízením, kvalita stravy a úroveň stolování nadstandartní.

f) Mimoškolní aktivity, soutěže

Některé aktivity, podrobně uvedené v předcházející výroční zprávě, mají již charakter tradice, není tedy nutné se o nich podrobně rozepisovat.

Jsou to především

V průběhu jarních měsíců byl zahájen na naší škole projekt Národy a národnosti
se představují
. Samotný pro jekt je realizován ve spolupráci se Sdružením Ukrajinců
a příznivců Ukrajiny a je zaštítěn Magistrátem hlavního města Prahy a Ministerstvem kultury České republiky. Na projektu se podílejí Mgr. Olga Mandová a Mgr. Renáta Patová
ve spolupráci se studenty školy. Cílem projektu je seznámit studenty i veřejnost s národy
a národnostmi, se kterými se mohou v ČR a v naší škole setkat. Snahou je skrze poznání kulturních, politických i sociálních specifik jednotlivých národů napomoci k lepšímu vzájemnému chápání a toleranci. Základem jsou výstavy ve veřejných prostorách školy, dále potom besedy o aktuálních námětech z politiky a kultury, na které si zveme význačné osobnosti (např. velvyslanec Slovenské republiky pan Balek). V průběhu dubna až června
se představi la Ukrajina a Slovenská republika.

Žáci se se zájmem a dobrými výsledky účastnili mnoha soutěží:

Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže 2001

- regionální kolo pro Čechy: Čestné uznání poroty a účast v celostátním kole

družstvo 4C ve složení: Adam Vízek, Ivan Gregor, Ivo Brejcha, Jan Pacholík, Jan Martínek, Tomáš Rázga

Olympiáda v českém jazyce 2000 - obvodní kolo:

Veronika Kastlová 3A - 3. místo a postup do Pražského kola Helena Chmelová 3B - 6. místo

Olympiáda v čes kém jazyce 2001 - školní kolo:

I. kategorie Lucie Vadlejchová 1A - 1. místo

Ilja Dovžik 2A - 2. Místo

II. kategorie Veronika Kastlová 3A - 1. - 2. místo

Helena Chmelová 3B - 1. - 2. místo

Dana Beránková 3B - 3. - 4. místo

Daniela Mozolová 3B - 3. - 4. místo

Recitační soutěž

I.kategorie Eliška Musilová 3B - 2.místo

Václav Březina 3A - 3.místo

II.kategorie Jana Zikmundová 3D - 1.místo

Renata Letková 5D - 2.místo

Anna Vondřichová 5D - 3. místo

Pražský kalich 2001

II. kategorie Tereza Tobiášová 3D 2.místo

(T.Tobiášová - účast na Wolkerově Prostějově)

Literární soutěž

Próza

I.kategorie Štěpán Malý 2A - 3.místo

II. kategorie Tereza Tobiášová 3D - 1.místo

Zuzana Kolouchová 3E - 2. místo

Dominik Malý 4B - 3. místo

Poezie

I. kategorie Veronika Kastlová 3A - 3. místo

II. kategorie Anna Cermanová 4A - 1. místo

Renata Letková 5D - 2. místo

Pavla Fridrichová 6A - 3. místo

Juraj Šefčík 4B - 3.místo

Konverzační soutěže

anglický jazyk - školní kolo:

Zuzana Volková 5B - 1. místo

Zuzana Smejkalová 5C - 2. místo

Lucie Svatošová 5C - 3. místo

Běla Kotková 5B - 3. místo

Daniel Rejzek 4A - 3. místo

francouzský jazyk - regionální kolo:

kategorie B2 Kateřina Reinischová 3D - 7. místo

- školní kolo:

Kateřina Reinischová 3D - 1. místo

Rudolf Kožušník 4B - 2. místo

Michaela Koubíková 3D - 3. místo

Tereza Jelenová 4B - 3. místo

španělský jazyk - krajské kolo:

II. kategorie Hana Moučková 5B - 1. místo

- školní kolo:

Hana Moučková 5B - 1 . místo

Petra Martásková 5A - 2. místo

Lukáš Mathé 5B - 2. místo

Martina Nováková 5A - 3. místo

 

CERTAMEN LATINUM - regionální kolo:

kategorie A Lenka Kučerová 5E - 5.místo

kategorie B Jan Zrcek 6A - 1.místo

- celostátní kolo:

kategorie A Lenka Kučerová 5E - 8.-9.místo

kategorie B Jan Zrcek 6A - 6.místo

 

Matematická olympiáda - obvodní kolo:

kategorie Z8 Roman Lanský 1A - 6.- 8.místo

Daniel Šopov 1A - 9. - 16. místo

Petra Švecová 1A - 9. - 16. místo

- celostátní kolo:

kategorie A David Šálek 6C - 18. - 19. místo

Fyzikální olympiáda - obvodní kolo:

kategorie F Martin Lukeš 1A - 4.místo

Chemická olympiáda - oblastní kolo:

kategorie B Klára Tůmová 2C - 2. místo

Biologická olympiáda - školní kolo:

kategorie A Kateřina Hoftová 3C - 1. místo a postup do obvodního kola

Vanda Munzarová 5C - 2. místo a postup do obvodního kola

Aleš Barták 3C - 3. místo

kategorie B Eva Seifertová 4A - 1. místo a postup do obvodního kola

Vratislav Prejzek 4A - 2. místo

Vendula Rusňáková 4A - 3. místo

Zeměpisná olympiáda - školní kolo:

Jan Karafiát 5C - 1. místo a postup do obvodního kola

Tomáš Horák 4A - 2. místo

Petr Kožíšek 4A - 3. místo

- obvodní kolo:

Jan Karafiát 5C - 2. místo

Soutěž v programování - obvodní kolo:

k at. Mládež Tomáš Hlaváček 3B - 3. místo

kat. st. žáci Pavel Toušek 2A - 2. místo

Jan Suchan 2A - 3. místo

Štěpán Hašek 2A - 5. místo

Sportovní soutěže

- Pohár pražských škol ve volejbalu - chlapci - POPRASK 2. místo

- Futsal Tournament U-18 - Českomoravský fotbalový svaz - chlapci 1. místo

- Pohár pražských škol v beachvolejbale - chlapci 1. místo

- Pohár pražských škol v beachvolejbale - dívky 1. místo

V uplynulém roce byla opět organizována dlouhodobá soutěž MUSCULUS, jejímž cílem je motivovat studenty k celoročnímu zájmu o sport.

kategorie dívky Kateřina Moravčíková 4A - 1. místo

Petra Švecová 1A - 2. místo

Lucie Straková 6B 3. místo

kategorie chlapci Karel Herbst 5A - 1. místo

Jan Ludvík 6C - 2. místo

Ondřej Bláha 3A - 3. místo

Přebor školy v šachu

Martin Plesnivý 1B - 1. místo

Martin Rmoutil 3B - 2. místo

Jan Klíma 1B - 3. místo

 

Opět byl realizován vlastní program protidrogové prevence ve spolupráci s Prevcentem v Praze 2. Tento projekt má na škole již několikaletou tradici. Realizují jej stejní pracovníci a to je třeba pokládat za přednost, neboť znají celkové klima školy i žáky. Program má cyklický charakter a je koncipován pro různé věkové kategorie vždy v malých skupin á ch, kde je atmosféra vzájemné důvěry tak důležitá pro navázání neformální vztahů.

Pokračovala i spolupráce se Správou hl.města Prahy České policie při prohlubování právního vědomí žáků. Také v Pražském modelu OSN se naši studenti prezentovali - již podruhé, tentokrát dvěma družstvy.

Škola vlastní také webové stránky na Internetu. Ty jsou pravidelně aktualizovány, aby posloužily lepšímu přístupu veřejnosti k informacím o gymnáziu. V průběhu uplynulého roku se pomocí sponzorů podařilo výrazně zlepšit připojení na internet. Všichni studenti i pedagogové mají proto přístup na toto moderní informační médium kdykoliv. Jedinou slabinou se nám v této chvíli jeví rychle stárnoucí hardwarové vybavení a před vedením školy proto leží úkol v brzké době modernizovat v ý početní techniku tak, aby odpovídala alespoň běžným standardům současnosti. Ukazuje se totiž, že právě výpočetní technika je oblastí, kde se zdejší gymnázium výrazně profiluje v rámci pražských středních škol. Možnosti a prostředky, které škola žákům nabízí, potom pozitivně ovlivňují zájem uchazečů o studium.

Na všech těchto aktivitách a úspěších žáků mají výrazný podíl i jejich učitelé, kteří se této záslužné činnosti věnují povětšině ve svém volném čase. Protože není možno je finančně odměnit v odpovídající výši, patří jim alespoň poděkování v této zprávě.

K problematice hygieny a bezpečnosti práce

Všechna příslušenými předpisy pro tuto oblast stanovená školení byla zajištěna, a to pro kategorii pracovníků i žáků. Jejich přehled je uveden ve zprávě z prověrky HBP 2000/2001 z 26. 6. t.r.

Revizní zprávy jsou platné a k dispozici u hospodářky školy.

Pracovníci jsou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami dle seznamu zpracovaného pro zdejší pracoviště.

Všichni pracovníci mají platné osvědčení o absolvování předepsané preventivní lékařské prohlídky.

Úrazy jsou evidovány a registrovány dle platných předpisů. Jejich rozbor byl proveden k 26. 6. t.r. Příčiny přetrvávají, jsou to především lehčí úrazy v hodinách tělesné výchovy a sportovních aktivitách, které způsobuje zpravidla shoda okolností, v menšině případu pak i nekázeň žáků.

Závady jsou evidovány, průběžně odstraňovány.

 

3. ZÁVĚR

Pro školní rok 2001/2002 se předpokládá otevření

- čtyřleté studium 2 třídy
- šestileté studium 3 třídy se zaměřením na matematiku a přírodní vědy.

Vzhledem k tomu, že ve školním roce 2001/2002 skončí maturitou 8 tříd, sníží se tak celkový počet tříd na dvacet.

V závěru je třeba konstatovat, že spolupráce se Školským úřadem v Praze 4, který skončil svou činnost na přelomu roku, i s Odborem školství Magistrátu hlavního města Prahy byla na velice dobré úrovni. Všechna jednání byla konstruktivní a vstřícná, vždy jsme se setkávali se snahou záležitosti především řešit. Všem pracovníkům těchto úřadů proto patří naše poděkování.

V Praze 31. 7. 2001
PhDr. Jaroslav Mervínský
ředitel

Tato výroční zpráva byla projednána na úvodním zasedání pedagogické rady 29. 8. 2001, bude dána k dispozici každé předmětové komisi, zapůjčena zástupci provozních zaměstnanců a výboru SRPDŠ k prostudování.

 

II. K HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Gymnázium hospodařilo v roce 2000 s rozpočtem 18,689.000 Kč (z toho na mzdy 11.577 tis.Kč). Celkový hospodářský výsledek, který skončil se ztrátou ve výši - 747.000 Kč, je ovlivněn tím, že jsme z vlastních prostředků dokončovali rekonstrukci víceúčelového hřiště.

Příjmy z pronájmů státního majetku byly plně vyčerpány na údržbu, opravy, energie a mzdy s nimi souvisejícími.

Účelové prostředky byly přiděleny na realizaci vlastního programu prevence zneužívání návykových látek a vyčerpány v souladu s příslušnými pokyny.

Inventarizace majetku byla provedena v listopadu a prosinci 2000 ve spojitosti s přechodem pod Odbor školství Magistrátu hlavního města Prahy, rozdíly nebyly zjištěny. Evidence majetku je vedena průběžně, hmotně odpovědné osoby jsou určeny.

V 1. pololetí (říjen) byla realizována rekonstrukce střešního pláště nad tělocvičnami, čímž byl dokončen projekt úplné rekonstrukce střešního pláště budovy, která tak získala nový, tepelně lépe izolovaný povrch. V měsíci prosinci byla provedena rekonstrukce povrchu podlah v obou tělocvičnách. Podlahy byly přebroušeny a nově nalakovány, čímž získaly nový modernější vzhled. Drobnější práce jsou plánov á ny na období hlavních prázdnin (především se jedná o malování tříd a tělocvičen).

Účetní stavy majetku k 31.12.2000

Programy

0,- Kč

Budova

13.021.313,11 Kč

Stavby

317.244,- Kč

Energetické a hnací stroje a zař.

300.765,30 Kč

Pracovní stroje

1. 185.350,80 Kč

Přístroje

4.557.858,39 Kč

Inventář

1.014.647,60 Kč

Pozemky

7.412.000,00Kč

HIM celkem

27.809.179,00 Kč

DHM - 1.000 až 20.000 Kč

3.159.487,75 Kč

DHM N 300 - 1.000 Kč

387.901,53 Kč

Mzdové náklady za rok 2000
Hrubá mzda

11. 668.494,00 Kč

- ze státního rozpočtu

11.586.706,00 Kč

- z ostatních zdrojů

81.788,00 Kč

Ostatní osobní náklady

209.910,00 Kč

Zdravotní pojištění - organizace

1.014.861,00 Kč

- pracovníci

517.247,00 Kč

Sociální pojištění - organizace

3.043 .862,00 Kč

- pracovníci

937.042,00 Kč

DNP

333.698,00 Kč

 

Hlavní činnost

Příjmy (v tis. Kč)

Výdaje (v tis. Kč)

výroba

1.843

materiál, energie

3.278

provozní dotace

18.689

služby

1.443

ostatní výnosy

691

mzdové náklady

11.878

náklady na SP

4.053

sociální náklady

353

odpisy

822

ostatní náklady

143

výnosy celkem

21.223

náklady celkem

21.970