Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...

Vyhledávání

Výroční zpráva 1999/2000

I. K ČINNOSTI ŠKOLY

1.VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST, PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

1.1 Charakteristika školy

Charakteristika školy se nezměnila, Gymnázium v Praze 4, Na Vítězné pláni 1160 je školou státní, jejím zřizovatelem je MŠMT ČR.

Zřizovací listina zahrnuje studium čtyřleté a šestileté, dále pak provozování školní jídelny. Koncepce práce školy, jak je postupně realizována od počátku 90.let, vychází z poslání gymnázia jako školy všeobecně vzdělávací, jejímž cílem je po všech stránkách kvalitně žáky připravit pro další, vysokoškolské studium.

1.2 Učební plány schválené MŠMT ČR

Učební plány respektují dokument MŠMT ČR čj.25 048/95-21-23 z 14.11.1995, resp.20 594/99-22 v šestiletém studiu a 20 595/99-22 z 5.5.1999 ve čtyřletém studiu

V šestiletém studiu jsou hodinami, jimiž disponuje ředitel školy, posíleny český a cizí jazyk, dějepis, matematika, dále pak fyzika, chemie a biologie o praktická cvičení, v prvním ročníku poprvé byly zařazeny do učebního plánu dva cizí jazyky (anglický a ruský).

Ve čtyřletém jsou opět posíleny přírodovědné předměty o praktická cvičení, matematika, cizí jazyk. První volitelný předmět, dotovaný dvěma týdenními hodinami, je zařazován od druhého ročníku (latina nebo programování), a to jako dvou- nebo tříletý kurs. Pokud byl tento kurs v učebním plánu žáka tříletý, je předmět zahrnut i do nabídky volitelných předmětů maturitní zkoušky.

Z nepovinných předmětů jsou především zřizovány ty, pro něž je škola personálně i materiálně vybavena. Soustřeďuje se na obory, kde mohou žáci uplatnit své specifické zájmy i schopnosti (výtvarná výchova se zaměřením na keramiku , sborový zpěv a sportovní hry, z cizích jazyků je to italština, která není zahrnuta v nabídce povinných předmětů).

Gymnázium získalo souhlas MŠMT ČR k obohacení učebních plánů studijním soustředěním u žáků 1.ročníku a vodáckými kursy.

1.3 Personální zabezpečení

a) počet pracovníků: fyzické osoby / přepočteno na celé úvazky

stav k 30.6.1999 30.6.2000
celkem 77 / 61,32 78 / 64,26
z toho pedagogických 58 / 43,82 59 / 46,76
nepedagogických 19 / 17,50 19 / 17,50

b) věková struktura pedagogických pracovníků (věkový průměr 44,44)

věk do 30 do 40 do 50 do 60 nad 60
počet 9 20 12 10 8
z toho žen 5 14 9 9 5

c) kvalifikovanost a aprobovanost učitelů

Situace v kvalifikaci pracovníků je velice dobrá.

aprobovanost výuky v procentech

výuka zajištěna 98/99 99/00
pracovníky s aprobací 98,8 97,33
zahraničními lektory 0 0
studenty fakult připravujících učitele 1,2 2,67
pracovníky rozšiřujícími si aprobaci 0 0

Šk.r.1999/2000 - pedagogičtí pracovníci

-příchody

 • Mgr.N.Pavlová od 1.8.99 - anglický a ruský jazyk
 • Mgr.P.Imramovská od 1.9.99 - částečný úvazek v rámci MD český jazyk
 • Ing.V.Klinerová od 1.9.99 - částečný úvazek výpočetní technika
 • Mgr.I.Suchánková od 1.1.00 - částečný úvazek zeměpis, zástup za dlouhodobou nemoc
 • D.Juříková od 1.3.00 - odchod Mgr.Brožka,částečný úvazek český jazyk
 • Mgr.P.Kubík od 1.3.00 - odchod Mgr.Brožka, částečný úvazek dějepis
 • Mgr.E.Malá od 1.2.00 - zástup za dlouhodobou nemoc anglický jazyk

- odchody

 • Mgr.M.Lukášová - mat.dovolená květen 2000
 • Mgr.R.Brožek - skončení pracovního poměru 29.2.
 • PaedDr.K.Benešová - skončení pr.poměru 30.6.2000
 • Mgr.K.Bavorová - skončení prac.poměru 31.7.2000
 • PhDr.J.Vocelka - skončení prac.poměru 30.6.2000

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

V této oblasti jsou využívány nabídky pracovišť pro tuto činnost akreditovaných MŠMT ČR. Pracovníci si jednotlivé akce vybírají podle svého zájmu a potřeby, je sledováno, aby u jednorázových akcí, konferencí, sympózií ap.byla zastoupena alespoň předmětová komise jedním členem, který pak ostatní informuje.

Vedení školy kontroluje u příslušných kategorií pracovníků platnost osvědčení pro práce v elektrotechnice a vedení lyžařských výcvikových kursů.

PhDr.K.Hnízdová,CSc.se účastnila soutěže Pedagogická tvořivost 1999 a ústřední komise jí udělila 2.cenu (1.cena nebyla udělena) za práci "Dějiny duchovní kultury".

d) údaje o zařazení žáků

počet tříd žáků žáků na třídu žáků na učitele
šk.r.98/99 22 703 31,95 16,04
šk.r.99/00 22 700 31,81 14,97

počet žáků v jednotlivých typech studia

název kód délka st. počet tříd počet žáků
gymnázium 79-41-K/001 6-leté 16 512
gymnázium 79-41-K/001 4-leté 6 188

přestupy v průběhu školního roku 1999/00 (celkem 3)

počet chlapců dívek
ze státních gzmnázií 0 1
ze soukromých gymnázií 0 1
z jiného typu školy 1 0

přijímací řízení pro školní rok 2000/01

celkem z toho dívek
počet přihlášených 378 222
z toho šestileté studium 204 111
čtyřleté studium 174 111
přijatých po 1.kole - 4leté 52 32
přijatých po 1.kole - 6leté 28 14
přijatých po 2.kole - 4leté 6 3
v náhr.termínu (6-leté st.) 1 1
přijatých na odvol. - 6leté 1 0
přijatých na odvol. - 4leté 2 2
přijato do 1.ročníku celkem 90 52

e) výsledky vzdělávání - šk.r.1999/00

 • počet žáků celkem (k 30.6.): 698
 • počet studujících s vyznamenáním: 123
 • neprospěli a budou konat opravnou zk.: 11
 • neprospěli ze dvou a více předmětů: 4
 • počet vyloučených žáků: 0
 • počet žáků, kteří zanechali studia: 0
 • počet žáků s prodlouženým termínem klasifikace: 5
 • průměrný počet zameškaných hodin na žáka: 50,32 + 62,47

Třídy podle průměrného prospěchu

1.pololetí 2.pololetí
 3A 1,57  3A 1,56
 3B 1,61  3B 1,60
 1A 1,76  1A 1,74
 6B 1,79  2A 1,76
 2A 1,80  3C 1,85
 6A 1,81  4A 1,86
 3C 1,87  6B 1,86
 2B 1,88  6A 1,91
 4A 1,88  4C 1,92
 4C 1,89  gymnázium 1,97
*1B 1,96  5A 1,98
gymn.1,96  2B 2,01
*1C 2,04 *3D 2,02
*2C 2,04 *2C 2,04
 4E 2,04 *1B 2,05
 5A 2,10 *1C 2,06
*3D 2,12  4E 2,07
 4D 2,12  4B 2,09
*2E 2,16  5B 2,10
 5B 2,17 *2E 2,18
 5C 2,19 *2D 2,21
 4B 2,20  4D 2,23
*2D 2,24  5C 2,39
   
* třídy 4-letého studia
   

Výsledky maturitních zkoušek

 • maturitní zkouško konalo celkem 63 žáků
 • z toho - prospělo z vyznamenáním 24
 • prospělo 37
 • neprospělo z jednoho předmětu, tj.budou konat opravnou zkoušku 2
 • opakovali maturitní zkoušku 0
 • nepřistoupili k maturitní zkoušce 1
 • (M.Král- 6A - požádal o odklad ze zdravotních důvodů - září 2000)

K vzdělávací práci

Jak potvrdila orientační inspekce (ČŠI v lednu 2000), vzdělávací práci školy lze charakterizovat jako velmi dobrou.

Daří se lépe ve třídách šestiletého studia, kde již máme bohaté zkušenosti a kde je i větší časový prostor, aby bylo možno učivo lépe rozložit, prohloubit je, využít specifických zájmů studentů. Navíc - tito žáci, protože zájem uchazečů je značný, mají nejen velice kvalitní studijní předpoklady, ale i zájem prosadit se, jsou velice aktivní, výborně spolupracují s vyučujícím, daří se vypěstovat v nich včas potřebné studijní návyky. Ty jsou nedílnou součástí podmínek pro dosažení kvalitních studijních výsledků.

Situace je složitější u žáků přijatých ke čtyřletému studiu, jak již ostatně bylo konstatováno v loňské výroční zprávě. Pro středoškolské studium není ani tak podstatné, kolik faktografických vědomostí si žáci přinesou ze základní školy, jako skutečnost, zda mají vypěstované pracovní návyky. To je problém, se kterým se s obtížemi vyrovnávají všichni vyučující v prvním ročníku tohoto studia.

Osnovy nepočítají také s tím, že rozdíly v rozsahu učiva, jak je žáci absolvovali na základní škole, jsou značné (zejména v cizím jazyku).

Předmětové komise se s tímto problémem sice vyrovnávají, avšak ne vždy to lze realizovat tak, jak by bylo zapotřebí, neboť obsah některých předmětů, mají-li se uplatňovat moderní metodické přístupy, je téměř nezvládnutelný ve vazbě na počet hodin, které lze v učebním plánu třídě přidělit (zejména dějepis, zeměpis).

Závěr je zřejmý, stejný jako v loňském roce - nároky na vlastní studium žáků je nutné s jejich zráním zvyšovat, výrazněji oceňovat především samostatnost jejich projevu, systematičnost a efektivitu domácí přípravy.

Hospitační činnost ředitele v letošním roce nebyla tak bohatá jako ve školním roce předcházejícím, soustředila se především na nové pracovníky. Navíc pracovnice ČŠI absolvovaly několik desítek vyučovacích hodin u všech vyučujících matematiky, fyziky, chemie, biologie a tělesné výchovy, proto se kontrolní činnost ředitele v 2.pololetí soustředila na výuku jazyků a oblast společenskovědní.

Trvalou součástí kontrolní činnosti byly i ročníkové testy a klauzurní práce v absolvujícím ročníku.

Aniž by byla narušena kontinuita vzdělávací práce, podařilo se vyrovnat se s nepředvídanými personálními problémy (rizikové těhotenství s absencí téměř celý školní rok, ukončení pracovního poměru v průběhu roku na podnět vedení školy - 1 pracovník, absence z důvodu nemoci přesahující více jak jeden měsíc - 4 pracovnice ).

Zařazení absolventů šk.roku 98/99

 • vysoká škola v ČR 77 80,20 %
 • vysoká škola v zahraničí 0
 • vyšší odborná škola 2 2,08 %
 • střední pomaturitní studium 9 9,37 %
 • zaměstnání 5 5,20 %
 • nezjištěno 2 2,08 %
 • nematurovali 1 1,04 %

Přehled za absolventy ve školním roce 99/00 bude doplněn k 15.10.

Na škole je ustaveno celkem 6 předmětových komisí, které se scházejí podle potřeby. Jejich vedoucí jsou členy rozšířeného vedení školy (pravidelná jednání jednou měsíčně).

Obsah činnosti zůstává týž jako v předcházejících letech:

 • soustřeďují se především na problematiku konkretizace obsahu učiva tak, aby byl v souladu s učebními osnovami a standardy, a přitom odpovídal úrovni žáků,
 • na výběr vhodných učebních textů,
 • na doplňování školní knihovny odbornou literaturou - podílejí se významně na organizaci soutěží, na mimoškolní činnosti studentů,
 • rozhodují o využití finančních prostředků, které mají z rozpočtu školy k dispozici na doplňování fondu učebních pomůcek a běžný provoz,
 • předkládají řediteli školy návrhy na ocenění mimořádné práce jejích členů aj.

Jsou tak základním článkem, kde vznikají a jsou formulovány dílčí kroky při realizaci koncepce školy, článkem, jehož prostřednictvím jsou uplatňovány demokratické principy podílu všech pedagogických pracovníků na ní.

Výrazným prvkem obsahu jejich práce v letošním bylo zpracování připomínek k všem materiálům, které byly v průběhu školního roku k dispozici a týkaly se problematiky tzv."nové maturity". Stanoviska byla zasílána MŠMT ČR, příp.autorům katalogů. Nebyla to práce jednoduchá, neboť šlo o to najít ta stanoviska, která byla přijatelná pro všechny členy příslušné komise.


Rodiče žáků se nadále sdružují pouze v SRPDŠ. Spolupráce s rodičovskou veřejností je vstřícná, systém vzájemné informovanosti vyhovující. Osvědčilo se zaslat na počátku školního roku každému zákonnému zástupci dopis, v němž je přehled základních termínů a akcí z plánu školy. Centrálně organizované třídní schůzky jsou dvakrát v průběhu školního roku, jinak funguje praxe individuálních konzultací s jednotlivými vyučujícími. Rodiče využívají i služeb školní psycholožky dr.Moravčíkové a výchovného poradce dr.J.Smatany,CSc..

Čtvrtý pokus ustavit Radu rodičů v letošním školním roce už na základě zkušeností z předcházejících let učiněn nebyl.

Školní stravování je zajištěno vlastním, moderně vybaveným zařízením, kvalita stravy a úroveň stolování nadstandartní.

f) Výsledky, zjištění České školní inspekce

Orientační inspekce proběhla ve dnech 18. až 20.ledna t.r., protokol je z 17.2.t.r.

V rámci inspekční činnosti byly sledovány matematika, fyzika, biologie, chemie a tělesná výchova.

Výuka těmto předmětům je charakterizována ve všech případech jako velmi dobrá, oceněna odborná úroveň vyučujících a aktivita žáků, podobně i vybavení školy, dále i řada mimoškolních aktivit, které s výukou těmto předmětům souvisejí. To potvrzuje i velký počet účastníků celoroční sportovní soutěže MUSCULUS, kterou organizuje předmětová komise Tv, dále pak 9 přijatých projektů k problematice energetických úspor, jejichž obsahová kvalita i forma zpracování pomocí videozáznamů jsou na takové úrovni, že budou prezentovány na Světové výstavě EXPO 2000 v Hannoveru (spolupráce s partnerským gymnáziem v Braunschweigu).

To lze podpořit i výsledky mezinárodního testování (občanský výchova), do něhož losem byla vybrána i třída 2A zdejšího gymnázia. Ze 148 tříd srovnatelného typu v České republice žáci se umístili na 2.místě.

Byla hodnocena i kvalita řízení, kde plánování je hodnoceno jako velmi dobré, organizování jako dobré, vedení a motivování jako vynikající, kontrolní mechanizmy jako dobré. Zjištění, která byla uvedena jako nedostatky, se týkala vedení některé dokumentace. Ty byly už k 1.2.okamžitě odstraněny.

Celkově byla škola ohodnocena jako velmi dobrá.

g) Mimoškolní aktivity, soutěže

Některé aktivity, podrobně uvedené v předcházející výroční zprávě, mají již charakter tradice, není tedy nutné se o nich podrobně rozepisovat.

Jsou to především

 • trvalá spolupráce s dvěma školami obdobného typu v SRN, výměnné zájezdy byly letos ještě obohaceny jednorázovou akcí se školou v Belgii
 • bohatá činnost pěveckého sboru školy Carmina planitiae, jehož repertoár je netradiční, tudíž o jeho vystoupení je trvalý zájem. Nejvýznamnější z nich bylo společné vystoupení s americkým studentským sborem, který navštívil Prahu, v Zrcadlovém sále Klementina
 • aktivní účast žáků na celosvětovém Programu Globe. Ta byla oceněna dopisem vrcholného představitele tohoto programu, jehož centrum je ve Wahingtonu
 • sportovní aktivity všeho druhu. ČŠI vyslovila překvapení, jak dobře je škola pro výuku tělesné výchově a s ní související činnost, kolik akcí se pořádá v průběhu školního roku...
 • Ročenka gymnázia 2000. Zde je namístě připomenout, že předcházející ročník - Ročenka 1999 - byl velice příznivě recenzován i v médiích
 • divadelní představení v anglickém jazyce - letos se představila skupina žáků s úpravou Wildeovy komedie "Jak je důležité míti Filipa" v 9 úspěšných představeních
 • diskusní klub

Žáci se se zájmem a dobrými výsledky účastnili mnoha soutěží:

Olympiáda v českém jazyce 1999 - ústřední kolo: Hana Kundrátová 3A absolutní vítězka

Olympiáda v českém jazyce 2000 - školní kolo:
kategorie I. Tomáš Kubín 2B 1.místo, Veronika Kastlová 2A 2.místo, Lucie Dušková 2A 3.místo
kategorie II. Jana Sejkotová 2D 1.místo, Jakub Nápravník 2E 2.místo, Jitka Pokorná 1C 2.místo
- okresní kolo:
kategorie I. Tomáš Kubín 2B 5.místo
kategorie II. Jana Sejkotová 2D 4.místo

Recitační soutěž
I.kategorie Tereza Jelenová 3B 1.místo, Václav Březina 2A 2.místo, Eliška Musilová 2B 3.místo
II.kategorie Tereza Tobiášová 2D 1.místo, Jana Zikmundová 2D 2.místo, Renata Letková 4D 3.místo

Pražské kolo "Zlatá Hůrka"
Tereza Tobiášová 2D cena diváků + 1.místo

Pražský kalich
Tereza Tobiášová 2D 1.místo, Jana Zikmundová 2D 2.místo, Renata Letková 4D 3.místo

(T.Tobiášová - účast na Wolkerově Prostějově a na přehlídce ve Viole)

Literární soutěž
Próza I. Dominik Malý 3B 1.místo, Vratislav Prejzek 3A 2.místo, Anna Cermanová 3A 3.místo
Próza II. Tereza Tobiášová 2D 2.místo, Lucie Tomcová 4A 3.místo, Ondřej Suchý 4D 3.místo
Poezie Karolína Kosová 5A 1.místo, Helena Šaldová 3D 2.místo, Tomáš Hořava 2E 3.místo

Cizojazyčná literární soutěž
Zuzana Smejkalová 4C 1.místo

Konverzační soutěže

anglický jazyk - školní kolo:
kategorie I. Aneta Valentová 3B 1.místo, Ilja Dovžik 1A 2.místo
kategorie II. Kateřina Kaločová 2C 2.místo, Anna Vondřichová 4D 3.místo

francouzský jazyk - regionální kolo:
kategorie B1 Zuzana Smejkalová 4C 7.místo, kategorie B2 Eva Petrovská 3D 1.místo

německý jazyk
- školní kolo: Lukáš Hinterbruchner 4C 1.místo, Kateřina Kaločová 2C 2.místo, Kristýna Kuhnová 4E 3.místo
- obvodní kolo: Lukáš Hinterbruchner 4C 1.místo

ruský jazyk - regionální kolo
Kateřina Svobodová 6B 1.místo, Anna Hrzalová 6B 3.místo

španělský jazyk - ústřední kolo:
Denisa Kantnerová 1.místo

CERTAMEN LATINUM
- školní kolo:
kategorie A Božena Radiměřská 3D 1.místo, Jan Zrcek 5A 2.místo, Denisa Kantnerová 5A 3.místo
kategorie B Felix Borecký 6A 1.místo, Anna Hrzalová 6B 2.místo
- regionální kolo:
Jan Zrcek 5A 1.místo
- celostátná kolo:
Jan Zrcek 5A 3.místo

Mladý historik
- obvodní kolo Miroslav Tomek 2A 1.místo

Matematická olympiáda
- obvodní kolo:
kategorie Z8 Štěpán Malý 1A 9.místo
kategorie Z9 Alena Drábková 2A 2.místo
- oblastní kolo:
kategorie B Martin Suda 4C 4.místo
kategorie A David Šálek 5C 6.místo

Fyzikální olympiáda - okresní kolo:
Štěpán Hašek 1A 1.místo

Chemická olympiáda - oblastní kolo:
kategorie B Lenka Kučerová 4E 10.místo
kategorie C Klára Tůmová 1C 2.místo

Sportovní soutěže
Pohár pražských škol ve volejbalu - chlapci - POPRASK - 1.místo
Mezinárodní turnaj U-19 - Českomoravský fotbalový svaz - chlapci - 4.místo
Soutěž maturitních předtančení - Hnutí DUHA a Humanistické sdružení - 1.místo
Futsal Tournament U-18 - Českomoravský fotbalový svaz - chlapci - 1.místo

III.GLOBE Games - celostátní soutěž - TEREZA 2.místo


Opět byl realizován vlastní program protidrogové prevence ve spolupráci s Prevcentem v Praze 2. Tento projekt má na škole již několikaletou tradici, realizují jej stále titíž pracovníci - to je třeba pokládat za přednost, neboť znají celkové klima školy i žáky, program má cyklický charakter a je koncipován pro různé věkové kategorie vždy v subtilních skupinách, kde je atmosféra vzájemné důvěry.

Pokračovala i spolupráce se Správou hl.města Prahy České policie při prohlubování právního vědomí žáků. Také v Pražském modelu OSN se naši studenti prezentovali - již podruhé, tentokrát dvěma družstvy.

Vlastní webovské stránky na Internetu jsou pravidelně aktualizovány.

Ukazuje se, že právě výpočetní technika je oblastí, kde se zdejší gymnázium výrazně profiluje v rámci pražských středních škol, možnosti a prostředky, které škola žákům nabízí, pozitivně ovlivňují zájem uchazečů o studium.

Na všech těchto aktivitách a úspěších žáků mají výrazný podíl i jejich učitelé, kteří se této záslužné činnosti věnují povětšině ve svém volném čase, aniž by bylo možno je finančně odměnit v odpovídající výši.

Ve stejném znění byl poslední odstavec už v poslední výroční zprávě, právě tak jako konstatování, že jim proto patří alespoň poděkování v této zprávě.

K problematice hygieny a bezpečnosti práce

Všechna příslušenými předpisy pro tuto oblast stanovená školení byla zajištěna, a to pro kategorii pracovníků i žáků. Jejich přehled je uveden ve zprávě z prověrky HBP 257/00 z 23.6.t.r.

Revizní zprávy jsou platné a k dispozici u hospodářky školy.

Pracovníci jsou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami dle seznamu zpracovaného pro zdejší pracoviště.

Všichni pracovníci mají platné osvědčení o absolvování předepsané preventivní lékařské prohlídky.

Úrazy jsou evidovány a registrovány dle platných předpisů. Jejich rozbor byl proveden k 23.6.t.r. Příčiny přetrvávají, jsou to především lehčí úrazy v hodinách tělesné výchovy a sportovních aktivitách, které způsobuje zpravidla shoda okolností, v menšině případu pak i nekázeň žáků.

Závady jsou evidovány, průběžně odstraňovány.

V uplynulém školním roce byla prováděna průběžná údržba budovy, mezi významné akce patří

 • vybudování víceúčelové sportoviště na pozemku (finančním darem přispěl Magistrát hl.m.Prahy)
 • úprava vestibulu školu v netradičním pojetí
 • vybavení učebny českého jazyka novým nábytkem
 • rekonstrukce střešního pláště nad vestibulem.

Velice naléhavá je pro příští období rekonstrukce střešního pláště nad tělocvičnami.

3. ZÁVĚR

Pro školní rok 2000/2001 se předpokládá otevření
- čtyřleté studium 3 třídy
- šestileté studium 1 třída se zaměřením na matematiku a přírodní vědy.

Celkový počet tříd se tak nezmění.


V závěru je třeba jen zopakovat to, co už bylo v této zprávě konstatováno loni, totiž že spolupráce se Školským úřadem v Praze 4 je na velice dobré úrovni, všechna jednání jsou konstruktivní a vstřícná, setkáváme se se snahou záležitosti především řešit nikoli jen evidovat problémy, omezit administrativní kontakty. Všem jeho pracovníkům patří poděkování.

Ač výroční zpráva je dokumentem předepsaným legislativní normou, nemohu nepřipojit ještě poznámku ryze osobního charakteru...

Pracoval jsem ve školství přesně 40 let, posledních deset jsem byl ředitelem GVP. Je to desetiletí, které patří v mé učitelské praxi k nejhezčím. Spolupracoval jsem s lidmi, kteří byli vstřícní, kterým vždy šlo "o správnou věc", spolupracoval jsem se studenty, kteří se chtěli něco naučit a dovedli, leckdy až dodatečně, ocenit práci svých učitelů třeba jen tím, že se do svého gymnázia vraceli.

Přeji novému řediteli, aby mu každý den přinášel to, co mně...radost a potěšení, práci leckdy namáhavou a komplikovanou, avšak v příjemné atmosféře hezkých mezilidských vztahů..

V Praze 30.6.2000
PhDr. Jindřich Vocelka
ředitel gymnázia

Tato výroční zpráva byla projednána na závěrečném zasedání pedagogické rady, bude dána k dispozici každé předmětové komisi, zapůjčena zástupci provozních zaměstnanců a výboru SRPDŠ k prostudování.

II. K HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

 

Gymnázium hospodařilo v roce 1999 s rozpočtem 18,639.000 Kč (z toho na mzdy 11.075 tis.Kč) .

Významnou finanční položkou bylo vybudování víceúčelového hřišta - cca 2,000.000 Kč ( z toho z našeho rozpočtu cca 700.000 Kč, v roce 2000 jsme získali pro tento účel sponzorský dat 200.000 Kč), to značně poznamenalo všechny naše fondy.

Proto finanční prostředky přidělené ŠÚ v Praze 4 byly přečerpány (celkový hospodářský výsledek - 115.000 Kč). Příjmy z pronájmů státního majetku byly plně vyčerpány na údržbu, opravy, energie a mzdy s nimi souvisejícími.

Účelové prostředky byly přiděleny na realizaci vlastního programu prevence zneužívání návykových látek a vyčerpány v souladu s příslušnými pokyny.

Inventarizace majetku byla provedena v listopadu 1999, rozdíly nebyly zjištěny. Evidence majetku je vedena průběžně, hmotně odpovědné osoby jsou určeny. Dále byla dokončena pasportizace budovy.

V 1.pololetí byla realizována rekonstrukce vestibulu v netradičním pojetí,dále pak střešní plášť nad ním. Drobnější práce jsou plánovány na období hlavních prázdnin (dlažba před vstupem do budovy, malování tříd ap.).

Účetní stavy majetku k 31.12.1999

 • Programy 0.- Kč
 • Budova 13,021.313,11 Kč
 • Stavby 317.244.- Kč
 • Energetické a hnací stroje a zař. 300.765,30 Kč
 • Pracovní stroje 1,139.981,70 Kč
 • Přístroje 4,505.663,79 Kč
 • Inventář 1,O14.647,60 Kč
 • Pozemky 7,412.000.- Kč
 • HIM celkem 27,711.530,10 Kč
 • DHM - 1.000 až 20.000 Kč 3,123.865,78 Kč
 • DHM N 300 - 1.000 Kč 390.713,43 Kč

Mzdové náklady za rok 1999

 • Hrubá mzda 10,993.000 Kč
 • - ze státního rozpočtu 10,855.000 Kč
 • - z ostatních zdrojů 138.000 Kč
 • Ostatní osobní náklady 229.000 Kč
 • Zdravotní pojištění - organizace 952.749 Kč
 • - pracovníci 481.479 Kč
 • Sociální pojištění - organizace 2,442.241 Kč
 • - pracovníci 751.906 Kč
 • DNP 285.702 Kč

Příjmy (v tis.Kč) - hlavní činnost

 • výroba 1.904
 • provozní dotace 18.639
 • tržby z prodeje 0
 • ostatní výnosy 1.892
 • výnosy celkem 22.435

Výdaje (v tis.Kč) - hlavní činnost

 • materiál,energie 3.322
 • služby 2.859
 • mzdové náklady 11.297
 • náklady na SP 3.845
 • sociální náklady 309
 • odpisy 811
 • ostatní náklady 107
 • náklady celkem 22.550

Výsledky všech kontrol hospodaření vyzněly pro školu příznivě.