Výroční zpráva 1998/1999

1.VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST, PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

1.1 Charakteristika školy

Charakteristika školy se nezměnila, Gymnázium v Praze 4, Na Vítězné pláni 1160 je školou státní, jejím zřizovatelem je MŠMT ČR. Zřizovací listina zahrnuje studium čtyřleté a šestileté, dále pak provozování školní jídelny.
Cyklus šestiletého studia byl v tomto školním roce poprvé završen, 95 žáků šestého ročníku absolvovalo maturitní zkouškou. Koncepce práce školy, jak je postupně realizována od počátku 90.let, vychází z poslání gymnázia jako školy všeobecně vzdělávací, jejímž cílem je po všech stránkách kvalitně žáky připravit pro další, vysokoškolské studium.

1.2 Učební plány schválené MŠMT ČR

Učební plány šestiletého studia respektují dokument MŠMT ČR čj.20 060/94-23 z 15.3.1994, v čtyřletém studiu pak čj.28 205/91-20 z 19.12.1991.
V šestiletém studiu jsou hodinami, jimiž disponuje ředitel školy, posíleny český a cizí jazyk, matematika, dále pak fyzika, chemie a biologie o praktická cvičení.
Ve čtyřletém jsou opět posíleny přírodovědné předměty o praktická cvičení, matematika, cizí jazyk. První volitelný předmět, dotovaný dvěma týdenními hodinami, je zařazován od druhého ročníku (latina nebo programování), a to jako dvou- nebo tříletý kurs. Pokud byl tento kurs v učebním plánu žáka tříletý, je předmět zahrnut i do nabídky volitelných předmětů maturitní zkoušky.
Z nepovinných předmětů jsou především zřizovány ty, pro něž je škola personálně i materiálně vybavena. Soustřeďuje se na obory, kde mohou žáci uplatnit své specifické zájmy i schopnosti (výtvarná výchova se zaměřením na keramiku , sborový zpěv a sportovní hry, z cizích jazyků je to italština, která není zahrnuta v nabídce povinných předmětů). O další - zejména pak o konverzace v cizích jazycích či další oddělení sportovních her - by byl velký zájem, jsme však limitováni finančními prostředky. Anglický jazyk jako nepovinný předmět je zřizován pouze pro oddělení šestiletého studia s povinným jazykem ruským - angličtina bude totiž jejich druhým cizím jazykem od 3.ročníku studia, výuka bude moci tak postupovat rychleji, neboť žáci těchto oddělení nebudou úplnými začátečníky.
Gymnázium získalo souhlas MŠMT ČR k obohacení učebních plánů studijním soustředěním u žáků 1.ročníku a vodáckými kursy.

1.3 Personální zabezpečení

a) počet pracovníků stav ke dni

fyzické osoby/přepočteno na celé úvazky 30.6.98 30.6.99
celkem 71 / 61,88 77 / 61,32
z toho pedagogických 53 / 41,88 58 / 43,82
nepedagogických 18 / 20,00 19 / 17,50

b) věková struktura pedagogických pracovníků

věk do 30 do 40 do 50 do 60 nad 60/důchod
počet 11 18 10 7 12/11
z toho žen 8 13 6 6 9/9

c) kvalifikovanost a aprobovanost učitelů

Situace v kvalifikaci pracovníků je velice dobrá. Stále je však na trhu práce nedostatek aprobovaných učitelů anglického jazyka. Totéž lze konstatovat o odbornících na výpočetní techniku.

aprobovanost výuky v procentech

výuka zajištěna 97/98 98/99
pracovníky s aprobací 92,44 % 98,80 %
zahraničními lektory
studenty fakult připravujících učitele 7,56 % 1,20 %
pracovníky rozšiřujícími si aprobaci

Šk.r.1998/99 - pedagogičtí pracovníci

- příchody

- odchody

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci využívají nabídek pracovišť akreditovaných pro tuto činnost MŠMT ČR, volí si jednotlivé kursy či semináře, účastní se i různých sympozií a konferencí, jak jsou nabízeny - právě proto nelze počet přesně vyjádřit -, jedna pracovnice absolvuje doktoranské studium na PřF UK, jiná se připravuje k získání titulu kandidát věd.
Další pracovníci se věnují publikační činnosti. Zejména byl odbornými kruhy oceněn pomocný text k výuce německého jazyka "Deutschland für dich - bilaterales Landeskundeprogramm" - autoři vyučující zdejšího gymnázia Mgr.H.Blížilová a PhDr.J.Smatana CSc., která čerpá z partnerských vztahů naší školy s Gymnáziem v Braunschweigu včetně obrazové dokumentace. PhDr.P.Nesvadba je autorem filozofického slovníku, který byl v roce 1998 vydán.
Vedení školy kontroluje u příslušných kategorií pracovníků platnost osvědčení pro práce v elektrotechnice a vedení lyžařských výcvikových kursů.

d) údaje o zařazení žáků

počet tříd žáků žáků na třídu žáků na učitele
šk.r.97/98 21 670 31,90 15,99
šk.r.98/99 22 703 31,95 16,04

počet žáků v jednotlivých typech studia

název kód délka st. počet tříd počet žáků
gymnázium 79-02-5 6-leté 18 577
gymnázium 79-02-5 4-leté 4 126

přestupy v průběhu školního roku 1998/99 (celkem 10)

počet chlapců dívek
ze státních gymnázií 1 3
ze soukromých gymnázií 3 2
z jiného typu školy 1

přijímací řízení pro školní rok 1998/99

celkem z toho dívek
počet přihlášených celkem
z toho šestileté studium
a čtyřleté studium
389
195
194
183
83
100
přijatých po 1.kole (4 leté/6 leté studium) 54/30 29/10
přijatých po 2.kole (jen 4 leté studium) 7 4
přijatých na odvolání (4 leté/6 leté studium) 0/1
přijato do 1.ročníku celkem 92 43

Vzhledem k počtu uchazečů a jejich výsledkům na základní škole byly testy přijímacích zkoušek poměrně náročné (a to po stránce obsahové i organizačně), v 4-letém studiu 5 testů s alernativou dle volby uchazeče, v 6-letém pak 4 testy. Značné rozdíly jsou mezi žáky především v cizích jazycích a bohužel se ukazuje, že i uchazeči z tříd s rozšířenou jazykovou výukou neovládají spolehlivě to, co vyžadují standardy. U několika žáků došlo v průběhu jejich studia na základní škole - pravděpodobně z personálních přičin - k změně cizího jazyka. Ti opravdu pak mají jen základy v povinném cizím jazyce. Naopak velice dobře se prezentovali cizinci, jichž se o přijetí ucházelo 17, z toho 10 bylo přijato.
Oproti předcházejícím letům byl snížen "bodový příděl" za prospěch na základní škole, neboť se ukazuje, že tento ukazatel je velice nespolehlivý.

e) výsledky vzdělávání - šk.r.1998/99

počet žáků celkem 703
počet studujících s vyznamenáním 170
neprospěli a budou konat opravnou zk. 8
neprospěli ze dvou a více předmětů 4
počet vyloučených žáků 0
počet žáků, kteří zanechali studia 1
průměrný počet zameškaných hodin na žáka 104,2

Třídy podle průměrného prospěchu :

1.pololetí průměr školy 1,905 2.pololetí průměr školy 1,867
1. 6.A 1,53 6.A 1,52
2. 1.A 1,63 2.B 1,58
3. 2.B 1,64 1.B 1,59
4. 1.B 1,65 1.A 1,60
5. 2.A 1,69 2.A 1,62
6. 2.C 1,69 6.C 1,65
7. 6.C 1,78 2.C 1,76
8. 3.A 1,86 5.B 1,76
9. 6.B 1,87 6.B 1,84
10. 5.B 1,90 4.A 1,85
11. 4.A 1,92 3.A 1,87
12. 1.C 1,95 3.E 1,92
13. 3.C 1,96 1.C 1,93
14. 1.E 1,98 1.E 1,93
15. 3.E 1,99 3.C 1,99
16. 4.C 2,00 5.A 1,99
17. 5.A 2,02 4.C 2,03
18 3.B 2,06 4.B 2,08
19.. 2.D 2,12 3.D 2,09
20. 4.B 2,14 3.B 2,16
21. 3.D 2,15 2.D 2,17
22. 1.D 2,16 1.D 2,18

výsledky maturitních zkoušek

maturitní zkouško konalo celkem 96 žáků (x)
prospělo z vyznamenáním 37
prospělo 55
neprospělo z jednoho předmětu,
tj.bude konat opravnou zkoušku
4
opakovali maturitní zkoušku 0
nepřistoupili k maturitní zkoušce 1
- z toho:
protože byli ve 2.pol.4.r.neklasifikováni 0
protože neprospěli v 2.pol.4.ročníku 1

(x) zahrnuta L.Koubová, která pro nemoc nekonala ve šk.r.97/98

K vzdělávací práci

Všechny ukazatele jako výsledky Sondy MATURANT 98 a 99 (zde zatím jen dílčí), zadaných klauzurních prací ve třídách 6.ročníku, testů širšího humanitního a přírodovědného přehledu v 2.ročníku 6-letého studia prokazují, že škola plní svůj základní úkol, tj. dobře připravuje své studenty pro vysokoškolské studium. Podobně i zájem žáků o účast v soutěžích (viz dále) potvrzují, že se daří dát prostor talentům pro jejich uplatnění.
Skutečnost, že pro hodnocený školní rok byly přijaty tři třídy čtyřletého studia, přinesla nový poznatek, na který je třeba reagovat v následujícím roce. Tito absolventi základní školy patří bezesporu co do studijních předpokladů k nejlepším z toho, co je k dispozici, avšak přicházejí na gymnázium bez rozvinutých studijních návyků, neboť doposud získávali dobré studijní výsledky, aniž k tomu bylo zapotřebí pravidelné a systematické domácí přípravy. Z tohoto faktu je třeba vycházet při koncipování další práce a naučit je tomu. To je úkol všech předmětových komisí, všech pracovníků. Podobně je tomu i u posledních ročníků šestiletého studia: letošní, poprvé absolvující žáci, prokázali při ústních maturitních zkouškách sice dobré znalosti, avšak nikoli tak vynikající, jak se dalo vzhledem k jejich schopnostnímu potenciálu předpokládat.
Závěr je jasný - nároky na vlastní studium žáků je nutné s jejich zráním zvyšovat, výrazněji oceňovat především samostatnost jejich projevu, systematičnost a efektivitu domácí přípravy.
Ředitel školy uskutečnil v průběhu školního roku celkem 62 hospitací, znamená to, že navštívil každého vyučujícího. Poznatky z nich byly vždy shrnuty na poradách rozšířeného vedení, následně pak na jednání pedagogických rad.

Zařazení absolventů šk.roku 97/98

vysoká škola 98 74,26 %
vyšší odborná škola 6 4,54 %
střední pomaturitní studium 17 12,87 %
zaměstnání 6 4,54 %
nezjištěno 4 3,03 %
nematurovali 1 0,75 %

Na škole je ustaveno celkem 6 předmětových komisí, které se scházejí podle potřeby. Jejich vedoucí jsou členy rozšířeného vedení školy (pravidelná jednání jednou měsíčně).
Předmětové komise se soustřeďují především na problematiku konkretizace obsahu učiva tak, aby byl v souladu s učebními osnovami a standardy, a přitom odpovídal úrovni žáků, na výběr vhodných učebních textů, na doplňování školní knihovny odbornou literaturou. Podílí se významně na organizaci soutěží, na mimoškolní činnosti studentů, rozhodují o využití finančních prostředků, které mají z rozpočtu školy k dispozici na doplňování fondu učebních pomůcek a běžný provoz.
Jsou tak základním článkem, kde vznikají a jsou formulovány dílčí kroky při realizaci koncepce školy, článkem, jehož prostřednictvím jsou uplatňovány demokratické principy podílu všech pedagogických pracovníků na ní.

Rodiče žáků se nadále sdružují pouze v SRPDŠ. Spolupráce s rodičovskou veřejností je vstřícná, systém vzájemné informovanosti vyhovující. Osvědčilo se zaslat na počátku školního roku každému zákonnému zástupci dopis, v němž je přehled základních termínů a akcí z plánu školy. Centrálně organizované třídní schůzky jsou dvakrát v průběhu školního roku, jinak funguje praxe individuálních konzultací s jednotlivými vyučujícími. Rodiče využívají i služeb školní psycholožky dr.Moravčíkové a výchovného poradce dr.J.Smatany,CSc..

Školní stravování je zajištěno vlastním, moderně vybaveným zařízením, kvalita stravy a úroveň stolování nadstandartní.

f) výsledky, zjištění České školní inspekce

Nebyla provedena žádná inspekce ani šetřena stížnost.

g) mimoškolní aktivity, soutěže

K mimoškolním aktivitám patří bezesporu spolupráce se školami v zahraničí. Škola má dvě trvalé partnerské vazby se školami v SRN, dále pak s jednou školou ve Švédsku (trvá již 1O let). Zájem žáků o výměnné zájezdy, pokud nemají narušit pravidelnou výuku, tj.žáci se koncentrují z určitého ročníku, klesá. Cesta do zahraničí se stala pro současnou mladou generaci docela běžnou součástí jejich života, navíc výměnný zájezd je pro mnohé již finančně příliš nákladný, neboť pro tento účel nemůžeme z rozpočtu školy vyčlenit žádné finanční
prostředky.
Pěvecký sbor školy Carmina planitiae se opět úspěšně účastnil soutěžní přehlídky v Brně, byl pozván pro jedinečnost svého repertoáru k natáčení v Českém rozhlase a na podzim t.r. byla "pokřtěna" kazeta s jeho programem.
Tři žáci našeho gymnázia se účastnili světové konference Programu GLOBE v Helsinkách úspěšně tak reprezentovali Českou republiku. V průběhu školního roku došlo ke "generační výměně", skupinu zapojenou v tomto programu tvoří žáci nižších ročníků, vedení převzala RNDr.A.Nováková. Ač "začátečníci", získali přední umístění v letošních GLOBE Games.
Sportovní aktivity jsou už pro zdejší školu typické a mají dlouholetou tradici. Novinkou v tomto roce je soutěž MUSCULUS, která prolíná celým školním rokem, a jejímž vyvrcholením je vyhlášení nejlepšího sportovce GVP.
Škola již popáté vydala svou Ročenku s podtitulem 1998. Nemá jen dokumentační charakter, zachycuje především atmosféru školy, její každodenní běh. Ročenka prezentuje školu na veřejnosti i v zahraničí, rok od roku se zvyšuje i její kvalita po stránce výtvarně technického zpracování. Proto je třeba podtrhnout zásluhy těch, kteří na tom mají největší podíl, P.Erlebacha a PhDr.P.Nesvadby,CSc., členů našeho pedagogického sboru.
Novým prvkem v této oblasti jsou divadelní představení v originále, tedy v anglickém jazyce. Mgr.H.Šilhánková nastudovala se žáky aktovku A.Christie "Pacientka" a ukázky z komedie O.Wildea:"Jak je důležité míti Filipa". Zájem žáků byl velký, obě inscenace byly několikrát reprizovány.

Žáci se se zájmem a dobrými výsledky účastnili mnoha soutěží:

Matematická olympiáda - umístění v obvodním kole:
kategorie Z9- Vendula Rusňáková 2A 1.místo
Ivan Gregor 2C 3.místo
Aneta Valentová 2B 5.místo
Lucie Zrnová 2A 23.místo
Veronika Najmanová 2B 28.místo
- umístění v regionálním kole hl.m.Praha:
kategorie A - Jan Zvánovec 6B 8.místo
Pavel Gonda 6C 12.místo
kategorie B - David Šálek 4C 7.místo
kategorie C - Karel Chvalovský 3A 49.místo
kategorie Z9- Ivan Gregor 2C 38.místo
Aneta Valetová 2B 39.místo
Vendula Rusňáková 2A 42.místo
- umístění v obvodním kole:
kategorie Z8- Veronika Kastlová 1A 13.místo

Olympiáda v českém jazyce - umístění ve školním kole:
I.kategorie - Hana Kundrátová 2A 1.místo
Tereza Köppelová 2A 2.místo
Tomáš Kubín 1B 3.místo
II.kategorie- Tereza Tobiášová 1D 1.místo
Kateřina Kuchařová 6C 2.místo
Kateřina Reinischová 1D 2.místo
- umístění v obvodním kole:
I.kategorie - Hana Kundrátová 2A 1.místo
Tereza Köppelová 2A 7.místo
- umístění v regionálním kole:
Hana Kundrátová 2A 5.místo
(postoupila do celostátního kola)

Konverzační soutěž ve franc.jazyce - školní kolo:
kategorie B1 Zuzana Smejkalová 3C 1.místo
Matouš Kačaba 2D 2.místo
kategorie B2 Eva Petrovská 2D 1.místo
Jiří Glaser 2D 2.místo
Václav Jílek 2D 2.místo
- regionální kolo:
kategorie B1 Zuzana Smejkalová 3C 4.místo
kategorie B2 Jiří Glaser 2D 3.místo

Konverzační soutěž v anglickém jazyce - školní kolo:
Nikol Mládková 2C 1.místo
Běla Kotková 3B 2.místo
Filip Kulhánek 3A 3.místo
- obvodní kolo:
I.kategorie Martin Smrt 1A 1.místo
II.kategorie Nikol Mládková 2C 2.místo

Konverzační soutěž ve španělském jazyce - školní kolo:
Andrea Soukupová 5A 1.místo
Denisa Kantnerová 4A 2.místo

Konverzační soutěž v německém jazyce - školní kolo:
Beata Kýblová 1C 1.místo
Kateřina Kaločová 1C 2.místo
Zuzana Abrhámová 1C 3.místo

Certamen Latinum 98 - umístění ve školním kole:
kategorie A Felix Borecký 5A 1.místo
Anna Hrzalová 5B 2.místo
Anna Kovářová 5A 3.místo
Ivan Šnajdr 5B 3.místo
Lenka Jarošová 5B 5.místo
kategorie B Radek Tichý 6A 1.místo
Jana Morová 6C 2.místo
Jan Paulík 6C 3.místo

Studentská vědecká konference
J.Šturm 6A 2.místo
(práce na téma: "Frakce Rudé armády")
Z.Machát 6B 2.místo
(práce na téma: "Osmašedesátý")
B.Radiměřská 2D 3.místo
(práce na téma: "Člověk versus příroda")
J.Beránková
M.Velíšek 6C zvláštní uznání
(práce na téma:"Láska jako filozofickoestetický problém")
O.Vosátka 5A zvláštní uznání
(práce na téma:"Konflikt ve Vietnamu")

Zeměpisná olympiáda - postup do obvodního kola:
Tomáš Kubín 1B
Kateřina Mikolášková 2B
Petr Jeřábek 2C
Irena Konopásková 2C
Gabriela Skopová 2C

Literární soutěž
Próza:
1.kategorie- Tereza Tobiášová 1D 2.místo
Jan Horáček 3C 3.místo
Zuzana Tumlířová 2A 3.místo
2.kategorie- Denisa Kantnerová 4A 2.místo
Pavel Pozniak 6B 3.místo
Poezie:
2.kategorie- Michaela Rytířová 5A 1.místo
Miroslav Tichý 6B 2.místo
Filip Huněk 6C 3.místo
Michal Velíšek 6C 3.místo

II.ročník recitační soutěže
1.kategorie- Tereza Tobiášová 1D 1.místo
Tereza Jelenová 2B 2.místo
Jana Zikmundová 1D 3.místo
2.kategorie- Renata Letková 3D 1.místo
Alžběta Štollová 6A 2.místo
Václav Jílek 2D 3.místo

Pražské kolo recitační soutěže "Zlatá Hůrka"
Tereza Tobiášová 1D 3.místo
"Poznej a chraň pražskou přírodu"
Jitka Vindušková 1A 5.místo

II.GLOBE Games - Telč
družstvo školy v kategorii 12 až 15 let 1.místo

Soutěž pražských středních škol v předtančení
družstvo školy 1.místo

Sportovní soutěže
Finále jun.ligy Prahy ve futsalu - podzim 98 1.místo
jaro 99 2.místo
"Futsalový víkend - Jižní Město 98" družstvo 1.místo
Basketbalové družstvo dívek 1.místo ve skupině
postup do semifinále
Pohár pražských škol "POPRASK"-odbíjená-chlapci 3.místo
- dívky 4.místo


Z podnětu studentů v květnu t.r. byla uskutečněna finanční sbírka pro postižené válkou v Jugoslávii. Žáci a pracovníci školy přispěli částkou téměř 9.000 Kč, která byla zaslána na zveřejněné konto.
Opět byl realizován vlastní program protidrogové prevence ve spolupráci s Prevcentem v Praze 2, věnována pozornost nebezpečí sekt pro mladou generaci, pokračovala i spolupráce se Správou hl.města Prahy České policie při prohlubování právního vědomí žáků. Poprvé se naši studenti prezentovali v Pražském modelu OSN - zastupovali Argentinu, zajímavé jsou i vlastní webovské stránky na Internetu ("navštívilo" je téměř 5.000 zájemců s různými žádostmi).
Ukazuje se, že právě výpočetní technika je oblastí, kde se zdejší gymnázium výrazně profiluje v rámci pražských středních škol, možnosti a prostředky, které škola žákům nabízí, pozitivně ovlivňují zájem uchazečů o studium.
Na všech těchto aktivitách a úspěších žáků mají výrazný podíl i jejich učitelé, kteří se této záslužné činnosti věnují povětšině ve svém volném čase, aniž by bylo možno je finančně odměnit v odpovídající výši. Patří jim proto alespoň poděkování v této zprávě.

2. EKONOMICKÁ ČÁST

Gymnázium hospodařilo v roce 1998 s rozpočtem 17,281.000 Kč (z toho na mzdy 9.418 tis.Kč) .
Podařilo se celkovým nákladem cca 100.000 Kč nově vybavit posluchárnu biologie, takže škola získala moderně koncipované odborné pracoviště, také realizovaná úprava učebny pro český jazyk svou vysokou estetičností a účelností odpovídá charakteru tohoto předmětu.
Finanční prostředky přidělené ŠÚ v Praze 4 byly plně vyčerpány. Příjmy z pronájmů státního majetku byly plně vyčerpány na údržbu, opravy, energie a mzdy s nimi souvisejícími.
Účelové prostředky byly přiděleny na realizaci vlastního programu prevence zneužívání návykových látek ve výši 8.OOO Kč a vyčerpány v souladu s příslušnými pokyny.
Inventarizace majetku byla provedena v listopadu 1998, rozdíly nebyly zjištěny. Evidence majetku je vedena průběžně, hmotně odpovědné osoby jsou určeny.
V 2.pololetí byla realizována poslední etapa rekonstrukce WC, bude plně hrazena z rozpočtu školy pro rok 1999. V květnu 1999 byl škole Magistrátem hl.m.Prahy přiznán dar na rekonstrukci hřiště, přičemž část nákladů budeme hradit z vlastních zdrojů. Výběrové řízení na dodavatele stavby proběhne v červenci.

Účetní stavy majetku k 31.12.1999

Programy 0,- Kč
Budova 13,021.313,11 Kč
Stavby 317.244,- Kč
Mrazící stroje 300.765,30 Kč
Pracovní stroje 798.580,70 Kč
Přístroje 4,272.769,23 Kč
Inventář 1,014.647,60 Kč
Pozemky 7,412.000.- Kč
HIM celkem 27,137.319,94 Kč
DHM - 1 až 20.000 Kč 2,654.803,58 Kč
DHM N 300 - 1.000 Kč 356.852,83 Kč
Mzdové náklady za rok 1997
Hrubá mzda 9,279.016,- Kč
- ze státního rozpočtu 9,209.000,- Kč
- z ostatních zdrojů 70.016,- Kč
Ostatní osobní náklady 209.930,- Kč
Zdravotní pojištění - organizace 802.370,- Kč
- pracovníci 403.797.- Kč
Sociální pojištění - organizace 2,442.241.- Kč
- pracovníci 751.906.- Kč
DNP 291.959.- Kč

příjmy (v tis.Kč) a výdaje (v tis.Kč) - hlavní činnost

výroba 2.191 materiál,energie 3.354
provozní dotace 17.281 služby 2.681
tržby z prodeje 5 mzdové náklady 9.475
ostatní výnosy 279 náklady na SP 3.204
sociální náklady 235
odpisy 619
ostatní náklady 182
výnosy celkem 19.751 náklady celkem 19.751

Výsledky všech kontrol hospodaření vyzněly pro školu příznivě.

K problematice hygieny a bezpečnosti práce

Všechna příslušenými předpisy pro tuto oblast stanovená školení byla zajištěna, a to pro kategorii pracovníků i žáků. Jejich přehled je uveden ve zprávě z prověrky HBP 98/99 z 22.6.t.r.
Revizní zprávy jsou platné a k dispozici u hospodářky školy.
Pracovníci jsou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami dle seznamu zpracovaného pro zdejší pracoviště.
Všichni pracovníci mají platné osvědčení o absolvování předepsané preventivní lékařské prohlídky.
Úrazy jsou evidovány a registrovány dle platných předpisů. Na bolestném bylo za šk.r.1998/99 vyplacena částka 3.450.-Kč. Bezpečnostní technik provedl rozbor úrazovosti k 22.6.t.r., veškeré úrazy jsou charakterizovány jako lehké (celkem 32, všechny bez absence). Nejčastěji došlo k úrazu při výuce tělesné výchovy (celkem 27), přičemž jako hlavní příčina je uváděna neovlivnitelná náhoda.
Závady jsou evidovány, průběžně odstraňovány. Prověrka Inspektorátu bezpečnosti práce pro hl.m.Prahu (prosinec 98) nezjistila žádné podstatné nedostatky v kontrolované oblasti.

3. ZÁVĚR

Pro školní rok 1999/2000 se předpokládá otevření

Celkový počet tříd se tak zvýší o jednu.

V uplynulém školním roce kromě běžné údržby a rekonstrukce poslední části hygienických zařízení
- byl vyměněn poškozený nábytek (získáno bezúplatným převodem z Kanceláře Parlamentu ČR)
- byla nově vybavena nábytkem učebna biologie
- byla zřízena a vybavena odborná učebna pro český jazyk
Pro školní rok 1999/2000 se počítá s generální rekonstrukcí menšího z hřišť (vznikne tak víceúčelové sportoviště), v jarním období pak s rekonstrukcí střešního pláště (2.etapa - část nad tělocvičnami). Jednu učebnu bude třeba vybavit novým školním nábytkem.

V oblasti výchovné kromě vyzkoušených programů budeme systematicky rozvíjet program prohlubování právního vědomí žáků ve spolupráci s Policií ČR.

V závěru je třeba jen zopakovat to, co už bylo v této zprávě konstatováno loni, totiž že spolupráce se Školským úřadem v Praze 4 je na velice dobré úrovni, všechna jednání jsou konstruktivní a vstřícná, setkáváme se se snahou záležitosti především řešit nikoli jen evidovat problémy, omezit administrativní kontakty. Všem jeho pracovníkům patří poděkování.

Školní rok 1998/99 proběhl klidně, v příznivé pracovní atmosféře. Zasloužili se o to všichni pracovníci školy a v neposlední řadě i žáci Gymnázia v Praze 4, Na Vítězné pláni. Za to jim všem patří poděkování.

V Praze 30.6.1999
PhDr. Jindřich Vocelka v.r., ředitel gymnázia