Výroční zpráva 1997/1998

1. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST, PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

1.1 Charakteristika školy

Charakteristika školy se nezměnila, Gymnázium v Praze 4, Na Vítězné pláni 1160 je školou státní, jejím zřizovatelem je MŠMT ČR.

Zřizovací listina zahrnuje studium čtyřleté, šestileté a osmileté, dále pak provozování školní jídelny.

Třídy šestiletého studia jsou otevírány od školního roku 1992/93, poprvé budou absolvovat žáci tohoto typu studia ve školním roce 1998/99. Třídy osmiletého studia dosud otevřeny nebyly. Koncepce práce školy, jak je postupně realizována od počátku 90.let, vychází z poslání gymnázia jako školy všeobecně vzdělávací, jejímž cílem je po všech stránkách kvalitně žáky připravit pro další, vysokoškolské studium.

1.2 Učební plány schválené MŠMT ČR

Učební plány šestiletého studia respektují dokument MŠMT ČR čj.20 060/94-23 z 15.3.1994, v čtyřletém studiu pak čj.28 205/91-20 z 19.12.1991.

V šestiletém studiu jsou hodinami, jimiž disponuje ředitel školy, posíleny český a cizí jazyk, matematika, dále pak fyzika, chemie a biologie o praktická cvičení.

Ve čtyřletém jsou opět přírodovědné předměty posíleny o praktická cvičení, matematiku, cizí jazyk. První volitelný předmět, dotovaný dvěma týdenními hodinami, je zařazován od druhého ročníku (latina nebo programování), a to jako dvou- nebo tříletý kurs. Pokud byl tento kurs v učebním plánu žáka tříletý, je předmět zahrnut i do nabídky volitelných předmětů maturitní zkoušky.

Z nepovinných předmětů jsou především zřizovány ty, pro něž je škola personálně i materiálně vybavena. Soustřeďuje se na obory, kde mohou žáci uplatnit své specifické zájmy i schopnosti (výtvarná výchova se zaměřením na keramiku, sborový zpěv a sportovní hry).

O další - zejména pak o konverzace v cizích jazycích či další oddělení sportovních her - by byl velký zájem, jsme však limitováni finančními prostředky. Anglický jazyk jako nepovinný předmět je zřizován pouze pro oddělení šestiletého studia s povinným jazykem ruským - angličtina bude totiž jejich druhým cizím jazykem od 3.ročníku studia, výuka bude moci tak postupovat rychleji, neboť žáci těchto oddělení nebudou úplnými začátečníky.

Gymnázium získalo souhlas MŠMT ČR k obohacení učebních plánů studijním soustředěním u žáků 1.ročníku víceletého studia a vodáckými kursy ve více- i čtyřletém studiu.

1.3 Personální zabezpečení

a) počet pracovníků

počet pracovníků
fyzické osoby / přepočteno na celé úvazky
stav
k 30.6.97
stav
k 30.6.98
celkem 76 / 67,53 71 / 61,88
z toho pedagogických 54 / 46,33 53 / 41,88
nepedagogických 22 / 21,20 18 / 20,00

b) věková struktura pedagogických pracovníků

věk do 30 do 40 do 50 do 60 nad 60/důchod
počet 8 15 11 13 6/6
z toho žen 5 10 7 11 4/4

c) kvalifikovanost a aprobovanost učitelů

Situace v kvalifikaci pracovníků je velice dobrá. Stále je však na trhu práce nedostatek aprobovaných učitelů anglického jazyka.

aprobovanost výuky v procentech

výuka zajištěna 96/97 97/98
pracovníky s aprobací 93,34 92,44
zahraničními lektory 4,24
studenty fakult připravujících učitele 7,56
pracovníky rozšiřujícími si aprobaci 2,42

Šk.r.1997/98 - pedagogičtí pracovníci

Příchody

Radim Brožek, absolvent posledního ročníku PeF v Ústí n.L. (zatím neuzavřeno st.zk.) - k 1.9.1997
Mgr.Naděžda Brousilová (Č-D) - k 15.3.1998, nástup po mateřské dovolené
Mgr.Jana Čamrová (N-R) - k 1.9.1997
Mgr.Martin Horyna (M-F-Vt) - k 1.9.1997
PaedDr.Ivana Knappová (M-Ch) - k 15.4.1998, nástup po poskytnutí nepl.volna (péče o dítě)
Hana Římalová (stud.MFF UK) - k 1.1.1998, zástup za mateřskou dovolenou
Jan Pošta (studující MFF UK) - k 1.1.1998, zástup za mateřskou dovolenou

Odchody

nástup mateřských dovolených:
Mgr.Pavla Imramovská (Č-On)
Mgr.Barbora Krejčí (M-Vt)
RNDr.Helena Sejkorová (F-Ch)

skončila pracovní smlouva:
Mgr.Milena Karabcová (Č)

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Jeden pracovník získal obhájením práce na MFF UK titul kandidát věd.

Pedagogičtí pracovníci využívají nabídek pracovišť akreditovaných pro tuto činnost MŠMT ČR, volí si jednotlivé kursy či semináře, účastní se i různých sympozií a konferencí, jak jsou nabízeny - právě proto nelze počet přesně vyjádřit -, jedna pracovnice absolvuje doktoranské studium na PřF UK, další si rozšiřuje aprobaci studiem na PeF UK (ukončí ve šk.r.98/99), jiná se připravuje k získání titulu kandidát věd.

Vedení školy kontroluje u příslušných kategorií pracovníků platnost osvědčení pro práce v elektrotechnice a vedení lyžařských výcvikových kursů.

d) údaje o zařazení žáků

počet tříd žáků žáků na třídu žáků na učitele
šk.r.96/97 21 665 31,6 14,35
šk.r.97/98 21 670 31,9 15,99

počet žáků v jednotlivých typech studia

název kód délka studia počet tříd počet žáků
gymnázium 79-02-5 4-leté 16 516
gymnázium 79-02-5 6-leté 5 154

přestupy v průběhu školního roku 1997/98
celkem 13

počet chlapců počet dívek
ze státních gymnázií 5 3
ze soukromých gymnázií 3 2
z jiného typu školy 0 0

přijímací řízení pro školní rok 1997/98

celkem z toho dívek
počet přihlášených 480 226
z toho šestileté studium 265 110
čtyřleté studium 215 116
přijatých po 1.kole - 4leté 91 55
přijatých po 1.kole - 6leté 56 35
přijatých po 2.kole - 4leté 2
v náhr.termínu (6-leté st.) 1
přijatých na odvol. - 6leté 3
přijato do 1.ročníku celkem 153 90

Zájem uchazečů o studium na zdejším gymnáziu stále trvá, a to zejména o studium šestileté. Výsledky přijímacích testů prokazují značné rozdíly v klasifikaci na základní škole. Proto v příštím školním roce bude nutné snížit procentuální podíl bodů za prospěch, neboť zkresluje celkové výsledky přijímací zkoušky.

e) výsledky vzdělávání - šk. r. 1996/97

počet žáků celkem 670
počet studujících s vyznamenáním 156
neprospěli a budou konat opravnou zk. 6
neprospěli ze dvou a více předmětů
(příp.neprospěli u opravné zkoušky) 1
počet opakujících ročník (ve šk.r.98/99) 0
počet vyloučených žáků 1
počet žáků, kteří zanechali studia 1
průměrný počet zameškaných hodin na žáka 100,3

třídy podle průměrného prospěchu
průměr školy v 1. pololetí 1,91 a v 2. pololetí 1,85

1. pololetí 2. pololetí
1. 1B 1,59 1B 1,50
2. 1A 1,60 1A 1,62
3. 4F 1,66 5A 1,64
4. 4D 1,70 4F 1,67
5. 5A 1,74 4D 1,73
6. 2C 1,79 1C 1,79
7. 4A 1,80 2C 1,82
8. 4C 1,83 4C 1,85
9. 1C 1,86 3C 1,87
10. 2B 1,96 5C 1,88
11. 3C 1,97 4A 1,89
12. 2A 2,00 2B 1,89
13. 2E 2,00 2E 1,92
14. 3A 2,00 1D 1,93
15. 1D 2,03 4B 1,94
16. 5C 2,04 3A 1,95
17. 3B 2,07 2A 1,95
18. 4B 2,09 3B 1,96
19. 4E 2,12 5B 1,98
20. 2D 2,19 2D 1,99
21. 5B 2,20 4E 2,17

výsledky maturitních zkoušek

maturitní zkouško konalo celkem 130 žáků
prospělo z vyznamenáním 66
prospělo 63
neprospělo z jednoho předmětu, tj. budou
konat opravnou zkoušku 1
opakovali maturitní zkoušku 1
nepřistoupili k maturitní zkoušce 2
- z toho:
protože byli ve 2.pol.4.r. neklasifikováni 1
protože neprospěli v 2.pol.4.ročníku 1

výsledky školy v Sondě MATURANT 98

Předmět Procento úspěšnosti
Celostátní Naše škola Třídy našeho gymnázia
4.C 4.D 4.E 4.F
český jazyk 75,3 89,2 91,6 96,1 75,3 93,0
anglický jazyk 64,8 83,2 81,7 86,4 71,2 91,9
německý jazyk 77,8 93,8 93,2 96,8
matematika -maturanti 65,0 83,3 82,4 91,5 71,7 93,4
matematika -nematuranti 72,1 84,2 80,8 92,7 72,8 84,4
studijní předpoklady 70,0 86,0 81,9 90,5 80,9 90,2

Ve výkladu zatím předběžných výsledků, jak byly škole zaslány, je uvedeno, že úspěšnost více jak 70-procentní je třeba hodnotit jako vynikající. Ve všech dílčích výsledcích byla našimi žáky tato mez překonána, a to nejméně o 13,2 bodu. To prokazuje, že systém našich přijímacích zkoušek je objektivní, ke studiu jsou přijímáni žáci s kvalitními studijními předpoklady, že k dobrým výsledkům přispívá i systém volitelných předmětů. Také klasifikace žáků se jeví jako objektivní (výrazný odstup třídy 4E od ostatních tří - viz pořadí třídy podle průměrného prospěchu v 1. i 2.pololetí).

Výsledky žáků pozitivně ovlivňuje i fakt, že jsou "trénováni" na takovýto systém zjišťování jejich studijní úrovně. V uplynulém roce byly např.v maturujícím ročníku postupně zadány tři klauzurní práce (český jazyk, cizí jazyk, matematika). Tento trend bude i nadále pokračovat v dalších školních rocích, a to nejen v maturitním ročníku. Předpokládá-li se brzká změna vyhlášky o ukončování studia, zavedení tzv.státních maturit, je nutné, aby žáci, jichž se to bude týkat, nebyli překvapeni především formou zkoušky. A k tomu klauzurní práce výrazně přispívají. Jejich výsledky ovlivňují i promyšlenější skladbu předmětů maturitní zkoušky, jak jsme měli možnost se přesvědčit. Proto také všechny klauzurní práce budou v příštím školním roce zařazeny již v 1.pololetí školního roku.

Nelze při této příležitosti opominout roli školní psycholožky dr.Moravčíkové, která mimo jiné účinně ovlivňuje vhodnost další profesionální orientace žáků tak, aby byly vyváženy jejich schopnosti a zájmy.

Analýza výsledků klauzurních prací a ročníkových testů jsou současně i nejobjektivnějšími informacemi pro kontrolní činnost vedení školy.

Na škole je ustaveno celkem 6 předmětových komisí, které se scházejí podle potřeby. Těžiště jejich práce v tomto školním roce se soustředilo především na úpravu obsahu učiva v jednotlivých ročnících v rámci daných učebních plánů, osnov a standardů, aby především v šestiletém studiu byl využit potenciál studijních předpokladů žáků, aby nižší gymnázium nebylo jen pouhou kopií vyšších ročníků základní školy, aby volitelné předměty se obsahem "nepřekrývaly", aby naopak měly interdisciplinární charakter a metoda práce v nich uplatňovaná se přiblížila stylu vysokoškolského studia (obhajoby seminárních prací, využívání pramenů a dokumentů, zápočtový systém hodnocení ap.).

Rodiče žáků se nadále sdružují pouze v SRPDŠ, ač ze strany vedení školy byl - opět neúspěšně - dán podnět k ustavení Rady školy. Spolupráce s rodičovskou veřejností je však dobrá, systém vzájemné informovanosti vyhovující. Osvědčilo se zaslat na počátku školního roku každému zákonnému zástupci dopis, v němž je přehled základních termínů a akcí z plánu školy.

Školní stravování je zajištěno vlastním, moderně vybaveným zařízením, kvalita stravy a úroveň stolování velice dobrá.

f) výsledky, zjištění České školní inspekce

Nebyla provedena žádná inspekce ani šetřena stížnost.

g) mimoškolní aktivity, soutěže

K mimoškolním aktivitám patří bezesporu spolupráce se školami v zahraničí. Škola má dvě trvalé partnerské vazby se školami v SRN, dále pak s jednou školou ve Švédsku (trvá již 10 let). Zájem žáků o výměnné zájezdy, pokud nemají narušit pravidelnou výuku, tj.žáci se koncentrují z určitého ročníku, klesá. Cesta do zahraničí se stala pro současnou mladou generaci docela běžnou součástí jejich života, navíc výměnný zájezd je pro mnohé již finančně příliš nákladný, neboť pro tento účel nemůžeme z rozpočtu školy vyčlenit žádné finanční prostředky.

Pěvecký sbor školy Carmina planitiae se opět úspěšně účastnil soutěžní přehlídky v Brně, byl pozván pro jedinečnost svého repertoáru k natáčení v Českém rozhlase a na podzim t.r. bude "pokřtěna" kazeta s jeho programem.

Za nejvýznamnější úspěch školy lze pokládat vítězství našeho družstva TIGRIA v Národním kole GLOBE Games ve Valašském Meziříčí. Jeho část bude tak zastupovat Českou republiku na mezinárodní konferenci Globe Learning Expedition v Helsinkách, jejíž součástí bude i cesta za polární kruh. Toto vítězství není náhodné, je výsledkem několikatého podílu žáků na celosvětovém programu GLOBE, což bylo oceněno i dopisem ministra životního prostředí a místopředsedy vlády ČR ing.J.Skalického. Poděkování patří ale i Mgr.J.Nekvapilové, pod jejímž vedením studenti pracovali. V současné době vstupují do projektu žáci z nižšího ročníku, vedení skupiny převezme RNDr.A.Nováková.

Sportovní aktivity jsou už pro zdejší školu typické a mají dlouholetou tradici. Škola je pořadatelem různých sportovních turnajů, nejvýznamnějšího úspěchu bylo dosaženo ve florbalovém (trénuje A.Imramovský).

Škola již počtvrté vydala svou Ročenku s podtitulem 1998. Nemá jen dokumentační charakter, zachycuje především atmosféru školy, její každodenní běh, což příznivě hodnotí i její recenze uveřejněná v časopise Školství a dopis nám.primátora hl.m.Prahy PaedDr. D.Martinovské. Ročenka prezentuje školu na veřejnosti i v zahraničí, rok od roku se zvyšuje i její kvalita po stránce výtvarně technického zpracování. Proto je třeba podtrhnout zásluhy těch, kteří na tom mají největší podíl, totiž dva členové našeho pedagogického sboru P.Erlebach a PhDr.P.Nesvadba,CSc.

Žáci se se zájmem a dobrými výsledky účastnili mnoha soutěží:

Z podnětu vedení školy byla v září 1997 uskutečněna finanční sbírka pro postižené katastrofální povodní. Žáci a pracovníci školy vybrali 23.829,40 Kč, které byly zaslány Mateřské škole Křižná ve Valašském Meziříčí.

Na všech těchto aktivitách a úspěších našich žáků mají výrazný podíl i jejich učitelů, kteří se této záslužné činnosti věnují povětšině ve svém volném čase, aniž by bylo možno je finančně odměnit. Patří jim proto alespoň poděkování v této zprávě.

2. EKONOMICKÁ ČÁST

Gymnázium hospodařilo v roce 1997 s rozpočtem 16,507.000 Kč (z toho na mzdy 9.137 tis.Kč) .

Nejnáročnější akcí byla 2.etapa rekonstrukce WC, která si vyžádala náklady ve výši cca 1 milion korun a proběhla bez problémů opět za plného provozu.

Finanční prostředky přidělené ŠÚ v Praze 4 byly plně vyčerpány. Vzhledem k úsporným opatřením v roce 1997 byla část hrazena z fondů.

Příjmy z pronájmů státního majetku byly plně vyčerpány na údržbu, opravy, energie a mzdy s nimi souvisejícími.

Účelové prostředky byly přiděleny na realizaci vlastního programu prevence zneužívání návykových látek ve výši 10.000 Kč a vyčerpány v souladu s příslušnými pokyny.

Inventarizace majetku byla provedena v listopadu 1997, rozdíly nebyly zjištěny. Evidence majetku je vedena průběžně, hmotně odpovědné osoby jsou určeny.

Účetní stavy majetku k 31.12.1997

Programy 0,-
Budovy 13,021.313,11
Stavby 317.244,-
Mrazící stroje 300.765,30
Pracovní stroje 760.150,70
Přístroje 4,272.769,23
Inventář 1,032.077,60
Pozemky 7,412.000.-
HIM celkem 27,116.319,94
DHM - 1 až 20.000 Kč 2,671.773,93
DHM N 300 - 1.000 Kč 363.217,73
Mzdové náklady za rok 1997
Hrubá mzda 9,058.177,-
- ze státního rozpočtu 8,970.540,-
- z ostatních zdrojů 87.637,-
Ostatní osobní náklady 166.625,-
Zdravotní pojištění - organizace 791.733,-
- pracovníci 397.276,-
Sociální pojištění - organizace 2,379.191,-
- pracovníci 732.508,-
DNP 115.690,-

 

Příjmy (v tis.Kč) Výdaje (v tis.Kč)
hlavní činnost
výroba 2.181 materiál,energie 2.865
provozní dotace 16.507 služby 1.419
tržby z prodeje 5 mzdové náklady 9.225
ostatní výnosy 195 náklady na SP 3.170
sociální náklady 295
odpisy 1.763
ostatní náklady 151
výnosy celkem 18.888 náklady celkem 18.888

Výsledky všech kontrol hospodaření vyzněly pro školu příznivě.

K problematice hygieny a bezpečnosti práce

Všechna příslušenými předpisy pro tuto oblast stanovená školení byla zajištěna, a to pro kategorii pracovníků i žáků.
Revizní zprávy jsou platné a k dispozici u hospodářky školy.
Pracovníci jsou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami dle seznamu zpracovaného pro zdejší pracoviště.
Pracovníci postupně absolvují předepsané preventivní lékařské prohlídky.
Úrazy jsou evidovány a registrovány dle platných předpisů. Na bolestném bylo za šk.r.1997/98 vyplacena částka 6.210.-Kč. Bezpečnostní technik provedl rozbor úrazovosti k 21.6.t.r., veškeré úrazy jsou charakterizovány jako lehké (celkem 22, z toho pouze 3 s absencí). Nejčastěji došlo k úrazu při výuce tělesné výchovy (celkem 20), přičemž jako hlavní příčina je uváděna neovlivnitelná náhoda.
Závady jsou evidovány, průběžně odstraňovány.

3. ZÁVĚR

Pro školní rok 1999/2000 se předpokládá otevření
- čtyřleté studium 2 třídy
- šestileté studium 1 třída se zaměřením na matematiku a přírodní vědy.
Celkový počet tříd se tak nezmění.

V uplynulém školním roce kromě běžné údržby a rekonstrukce další části hygienických zařízení

Pro školní rok 1998/99 nelze počítat s dostatkem finančních prostředků pro to, aby mohly být kromě běžné údržby zahájeny nákladnější úpravy budovy. Nevyhnutelnou opravu střešního pláště budeme nejspíš financovat z běžného rozpočtu.

Nicméně budeme usilovat o to, aby byla dokončena 3.etapou rekonstrukce hygienických zařízení.

Po dobu 7 let je škola za provozu rekonstruována, dostupné finanční prostředky byly každoročně těmito stavebními prostředky vyčerpány. Na vybavení školy nábytkem se jich tak už nedostávalo. V současné době nejsou již žádné rezervy. Bude nutné každoročně nově vybavit alespoň jednu učebnu.

Podmínky pro výuku se zcela jistě zhorší, provoz školy bude poznamenán výstavbou vysokopodlažní administrativní budovy Středočeské plynárenské as. na pozemku proti školní budově. Proto se změní i dislokace některých výukových prostor (snížení osvětlení v učebnách v přízemí). Dle předběžných jednání bude náklady s tím spojené hradit investor stavby.

V oblasti výchovné plánujeme po letošní zkušební sondě realizovat vedle vlastního několika lety prověřeného programu v oblasti prevence zneužívání návykových látek i program k prohloubení právního vědomí žáků, a to ve spolupráci s Policií České republiky, dále pak projekt pracovně zatím nazvaný "Závěrečná zkouška", jímž žáci 2.ročníku 6-letého studia potvrdí dosažení základního vzdělání.

V závěru je třeba připomenout, že spolupráce se Školským úřadem v Praze 4 je na velice dobré úrovni, všechna jednání jsou konstruktivní a vstřícná, setkáváme se se snahou záležitosti především řešit nikoli jen evidovat problémy, omezit administrativní kontakty. Všem jeho pracovníkům patří poděkování.

Školní rok 1997/98 proběhl klidně, v příznivé pracovní atmosféře. Zasloužili se o to všichni pracovníci školy a v neposlední řadě i žáci Gymnázia v Praze 4, Na Vítězné pláni. Za to jim všem patří poděkování.

V Praze 1.7.1998
PhDr. Jinřich Vocelka
ředitel gymnázia