Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...

Vyhledávání

Výchovné poradenství

Źádosti o individuální vzdělávací plán (IVP):

  • IVP žáka se spec. vzdělávacími potřebami - PDF pdf, (docx)
  • IVP žáka z jiných důvodů - PDF pdf, (docx)
  • IVP žáka plnícího povinnou školní docházku - PDF pdf, (docx)

Funkci výchovné poradkyně zastává Mgr. Naděžda Brousilová, která spolupracuje se školní psycholožkou PhDr. Vladislavou Moravčíkovou a s metodikem prevence RNDr. Milanem Kvízem.

Výchovný poradce: Mgr. Naděžda Brousilová
tel.: 261 109 628, 730 871 611
Konzultační hodiny:
Čtvrtek: 10.00-11.40 hodin

Školní psycholog: PhDr. Vladislava Moravčíková
Tel.: 602 227 813
Konzultační hodiny:
Středa: 8.00 - 14.30 hodin
Čtvrtek 8.30 – 15.00 hodin

Metodik prevence: RNDr. Milan Kvíz
Konzultační hodiny:
Pondělí: 10.00 – 10.45 hodin
Pátek: 9.00 – 9.40 hodin

Další návštěvy jsou možné vždy po dohodě. Výchovné poradenství se nachází v prvním patře školy, kabinet č. 121.

Externí konzultant - metodik prevence: Vít Hrbáček
Konzltační hodiny po dohodě s výchovnou poradkyní.

Výchovné poradenství se na naší škole orientuje na oblasti: řešení individuálních problémů žáků, které souvisí s jejich psychickým a sociálním dozráváním, dále na problematiku studijní - problémy při přechodu na nový typ školy, ale také pomoc při následném výběru vysoké školy. Ve spolupráci s metodikem prevence je věnována pozornost programu protidrogové prevence a dalším sociálně negativním jevům.

Formou individuálních konzultací se žáky a jejich zákonnými zástupci nabízíme pomoc při řešení různých výchovných a studijních problémů, organizujeme přednášky, spolupracujeme s pracovníky studijních oddělení vysokých škol, s PPP ve Francouzské ulici v Praze 10.

Výchovná poradkyně vykonává činnost poradenskou, informační a metodickou. Zabývá se problematikou vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabízí poradenství rodičům a pedagogickým pracovníkům v souvislosti s výukovými obtížemi žáků školy, včetně možnosti individuálního studijního plánu podle vyhlášky č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Obsah a organizaci poradenské pomoci poskytované školou rozpracovává prováděcí předpis k tomuto zákonu, kterým je vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (novelizováno vyhláškou 197/2016 Sb.).

Výchovné poradenství umožňuje studentům absolvovat testy profesionální orientace. Testy mohou pomoci při volbě povolání, jsou nabízeny žákům 2. ročníku čtyřletého studia a 4. ročníků šestiletého - dříve než si zvolí volitelné předměty do předmaturitního studia. Studenti jsou také pravidelně informováni o možnostech studia na VŠ. Informace získávají na webových stránkách školy a na nástěnce výchovného poradenství.

V oblasti prevence sociálně patologických jevů byl zpracován Minimální preventivní program, jenž zahrnuje širokou škálu aktivit, které nabízejí smysluplné využití času, a tedy i omezení možnosti vzniku těchto negativních jevů.

Naším cílem je vytvořit přátelské studijní prostředí, podporovat rozvoj žáků, poskytnout individuální studijní plány nadaným studentům, sportovcům, cizincům.