(rozvrh platn od 10.9.2018)

Gymnzium, Praha 4, Na Vtzn plni 1160  1.A  (Jun Jakub)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

10
16:20-17:05

11
17:10-17:55

 
P
o

 

 

Zsv
H
(302)

Ch
Ha
(313)

j
Po
(302)

Z
Su
(104)

Njn (N1)
Ju
(302)

M
m
(022)

         

Njn (N2)
Kt
(003)

 

t

 

 

F
Ho
(005)

B
Er
(302)

Tv (Dv)
V
(221)

j
Po
(302)

M
m
(022)

Z
Su
(104)

 

D
Ns
(302)

Ch
Ha
(313)

   

Tv (Chl)
Or
(016)

 
S
t

 

 

IKT (N1)
Fr
(009)

Nj (N1)
Ju
(117)

M
m
(022)

Aj (A1)
Hl
(302)

j
Po
(302)

L: B (BiL)
Er
(214)

L: B (BiL)
Er
(214)

       

Nj (N2)
Ju
(117)

IKT (N2)
Or
(009)

Aj (A2)
Cy
(314)

S: B (BiS)
Er
(214)

S: B (BiS)
Er
(214)

 

t

 

 

M
m
(101)

B
Er
(211)

Aj (A1)
Hl
(302)

D
Ns
(302)

Nj (N1)
Ju
(302)

F
Ho
(005)

Nj (N2)
Ju
(302)

Tv (Dv)
V
(016)

     

Aj (A2)
Cy
(307)

Tv (Chl)
Or
(221)

 
P

 

 

Nj (N1)
Ju
(302)

IKT (N1)
Fr
(009)

L: Vv (VlHs) o (013)

L: Vv (VlHs) o (013)

j
Po
(302)

Aj (A1)
Hl
(215)

 

Sh (SH)
Ne
(221)

Sh (SH)
Ne
(221)

   

L: Hv (VsHl) Mn (315)

L: Hv (VsHl) Mn (315)

IKT (N2)
Or
(009)

Nj (N2)
Ju
(302)

S: Hv (VlHs) Mn (315)

S: Hv (VlHs) Mn (315)

Aj (A2)
Cy
(302)

S: Vv (VsHl) o (013)

S: Vv (VsHl) o (013)

Zpracovno v systmu Bakali