Gymnázium Praha 4, Na Vítězné pláni (Vítězná pláň)


Skrytý nadpis

Články z intranetu...

Vyhledávání

Informace o přijímacím řízení

Konečné výsledky přijímacího řízení 2017

Informace pro rodiče uchazečů ze dne 29.4.

Čtyřleté studium

Mezi přijatými je větší zájem o němčinu než o španělštinu. Podle zkušeností z předchozích let však očekáváme, že se všichni studenti přijatí na základě prospěchu při přijímacím řízení nakonec dostanou do třídy a jazykové kombinace podle svého zájmu. Je to velmi pravděpodobné, ale závazně slíbit to v tuto chvíli všem nemůžeme. Naopak ti, kteří budou přijímání na odvolání autoremedurou, musí počítat s tím, že budou zařazeni do třídy 1.F, kde se bude vyučovat angličtina a španělština.

Čtyřleté studium - konečné výsledky
Informace o přijatých zápisových lístcích a uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, jsou aktualizovány nárazově. Prodleva mezi odevzdáním zápisového lístku a zapsáním této skutečnosti na seznam může být delší než 24 hodin.

 

Šestileté studium

Mezi přijatými je výrazně větší zájem o němčinu než o francouzštinu. Návaznost na předchozí studium francouzštiny tak bohužel nelze zajistit a my jsme se nakonec rozhodli otevřít 3 skupiny němčiny. To znamená, že celá 1.A (30 studentů) bude mít angličtinu + němčinu, část 1.B (přibližně 15 studentů) také angličtinu a němčinu a jen druhá část 1.B (přibližně 15 studentů) bude studovat kombinaci angličtina + francouzština. Konečné rozdělení studentů s němčinou mezi třídy 1.A a 1.B provedeme v červnu pomocí dotazníku a u pokročilejších i rozřazovacího testu. Detailní informace pošleme včas emailem.

Šestileté studium - konečné výsledky
Informace o přijatých zápisových lístcích a uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, jsou aktualizovány nárazově. Prodleva mezi odevzdáním zápisového lístku a zapsáním této skutečnosti na seznam může být delší než 24 hodin.

Naše škola bude v roce 2017 přijímat žáky základních škol do dvou typů studia:

Šestileté studium
pro žáky ze 7. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/61
otevíráme 2 třídy, tj. přijmeme celkem 60 studentů,
třída 1.A (němčina - angličtina),
třída 1.B (angličtina - francouzština).

Čtyřleté studium
pro žáky z 9. tříd základních škol,
kód studia (pro vyplnění do přihlášky): 79-41-K/41
otevíráme 2 třídy, tj. přijmeme celkem 60 studentů,
třída 1.E (angličtina - němčina),
třída 1.F (angličtina - španělština).

Jedna ze tříd šestiletého studia (1.A) bude mít v učebním plánu posílenu výuku německého jazyka. Studenti z této třídy budou mít možnost, nikoli však povinnost, v posledním roce studia složit mezinárodně uznávanou zkoušku Deutsches Sprachdiplom (DSD). Tato zkouška předpokládá pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá stupni C1 kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Předchozí studium němčiny však není pro uchazeče podmínkou. Očekáváme, že v této třídě bude vytvořena jedna jazyková skupina (13-17 studentů) z uchazečů, kteří již německý jazyk studovali a budou na toto studium navazovat, a druhá skupina bude složena z uchazečů s minimální nebo žádnou předchozí zkušeností s tímto jazykem. Jako druhý cizí jazyk bude v této třídě vyučována angličtina.

Studenti druhé třídy šestiletého studia (1.B) budou jako první cizí jazyk studovat angličtinu a jako druhý cizí jazyk francouzštinu. Šestileté studium se španělštinou letos otvírat nebudeme. Díky tomu, že všichni studenti ve třídě 1.B budou studovat francouzštinu, budeme je moci rozdělit do dvou skupin po 14-16 studentech. Předpokládáme, že rozdělení bude na začátečníky a mírně pokročilé. Pro mírně pokročilé tak zajistíme návaznost na jejich předchozí studium.

Přijímací řízení do obou tříd šestiletého studia bude jednotné, jde o stejný obor vzdělávání. Při komunikaci s uchazeči, kteří si podají přihlášku ke studiu, zjistíme, o jakou třídu, tj. o jakou jazykovou kombinaci, mají zájem. Uchazeči s nejlepším bodovým ziskem při přijímacím řízení pak budou zařazení do třídy podle svého zájmu. Dalším uchazečům, kterým nebudeme moci v tomto ohledu z kapacitních důvodů vyhovět, nabídneme studium v druhé třídě. Následně bude záležet na jejich rozhodnutí, zda tuto nabídku využijí nebo nikoli.

Třídy čtyřletého studia z organizačních důvodů označujeme 1.E a 1.F. Prvním cizím jazykem s návazností na studium na ZŠ je pro všechny angličtina. Studenti budou rozděleni do čtyř skupin podle své jazykové úrovně dosažené předchozím studiem. Jako druhý jazyk k angličtině si studenti zvolí němčinu (30 přijatých, třída 1.E), nebo španělštinu (30 přijatých, třída 1.F). Studenti se na výuku němčiny a španělštiny budou dělit na skupiny (14-16 studentů) podle své úrovně. Volba třídy a tedy i druhého jazyka bude akceptována u uchazečů s nejlepším bodovým ziskem z přijímacího řízení a to až do vyčerpání stanovené kapacity třídy. Dalším přijatým uchazečům, které nebudeme moci z kapacitních důvodů do vybrané třídy zařadit, nabídneme studium v druhé třídě. Následně bude záležet na jejich rozhodnutí, zda tuto nabídku využijí nebo nikoli.

Den otevřených dveří pro zájemce o studium a jejich rodiče jsme uspořádali ve středu 4. 1. 2017 od 16:00 do 18:00.

Přijímací řízení se bude skládat z těchto částí

součást délka maximum
jednotná přijímací zkouška z matematiky 70 minut 50 bodů
jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury 60 minut 50 bodů
školní přijímací zkouška z cizího jazyka
(angličtiny nebo němčiny, podle volby uchazeče)
60 minut 40 bodů
prospěch v předchozích dvou klasifikačních obdobích --- 12 bodů
1. až 5. místo v obvodním kole olympiády nebo
konverzační soutěže v cizím jazyce
--- 12 bodů

Maximální možný bodový zisk z celého přijímacího řízení je 164 bodů, z toho z centrálně zadávaných testů je maximum 100 bodů, tj. 61%.

Oficiální kritéria pro přijímání ke studiu v roce 2017

Přijímací testy z českého jazyka a literatury a z matematiky budou zadávány celostátně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Další informace a testy z předchozích let, kdy bylo prováděno pokusné ověřování organizace přijímacího řízení, tak naleznete na stránce www.cermat.cz.

Přijímací test z cizího jazyka připravuje a zadává naše škola. Zde si můžete prohlédnout přijímací testy z minulých let. Uchazeč si sám zvolí, zda vypracuje test z angličtiny nebo z němčiny, podle toho, který z těchto dvou jazyků ovládá lépe.

Přihlášku ke studiu většinou poskytuje základní škola, ale můžete si ji stáhnout i zde. Používejte prosím aktuální formuláře přihlášky, ve kterých je kolonka na vyplnění rodného čísla!

Přihlášku NENÍ třeba potvrzovat lékařem a není ji třeba tisknout barevně. Měla by být vytištěna oboustranně na jeden list. Pokud je vytištěna na dva listy, je třeba zajistit jejich neoddělitelné spojení. Do přihlášky prosím uveďte rodné číslo uchazeče a email zákonného zástupce. Přihlášku musí zákonný zástupce uchazeče doručit škole osobně či poštou nejpozději do 1. 3. 2017.